Район „Връбница” обявява конкурс за отдаване под наем на терен, включващ поземлени имоти – частна общинска собственост, със специфично конкурсно условие – за открит склад

 

О Б Я В А

 

 

Столична община – район „Връбница”, бул. „Хан Кубрат”, бл. 328, вх. Б, на основание чл. 14, ал. 1 от Закона за общинската собственост, чл. 13 от Наредбата за общинската собственост, чл. 30, ал. 3 от  Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси и Заповед  № СОА22-РД09-3027/08.12.2022 г. на кмета на Столична община, обявява конкурс за отдаване под наем на терен, включващ поземлени имоти – частна общинска собственост, с идентификатори: 68134.2824.486 и 68134.2824.487, а именно:

- Поземлен имот с идентификатор 68134.2824.486 с площ от 323 кв. м по КККР на гр. София, район „Връбница“, одобрен със Заповед № РД-18-39/20.07.2011 г. на изпълнителния директор на АГКК, попадащ в УПИ II-467, 468, 469, 470, 471, 482, 483, 484, 485, 486, 487, кв.  82 и в улица с осеви точки (268а – 243а) по действащия регулационен план на м. „НПЗ Орион и съседни жилищни територии“, одобрен с Решение № 40 по Протокол № 24/30.03.2001 г. на СОС, Решение № 149  по Протокол № 40/18.07.2002 г. за ЯФГ на СОС, с административен адрес: гр. София, район „Връбница“, ул. „Адам Мицкевич“ № 19а, с Акт за частна общинска собственост № 698/14.03.1997 г. на район „Връбница“ – Столична община, вписан в Службата по вписвания с акт № 146, том XV, рег. № 30169/22.06.2005 г., им. партида 312250 и

- Поземлен имот с идентификатор 68134.2824.487 с площ от 585 кв. м по КККР на гр. София, район „Връбница“, одобрен със Заповед № РД-18-39/20.07.2011 г. на изпълнителния директор на АГКК, попадащ в УПИ II-467, 468, 469, 470, 471, 482, 483, 484, 485, 486, 487, кв. 82 и в улица с осеви точки (268а – 243а) и улица с осеви точки (268а – 348в – 348б – 348а) по действащия регулационен план на м. „НПЗ Орион и съседни жилищни територии“, одобрен с Решение № 40  по Протокол № 24/30.03.2001 г. на СОС, с административен адрес: гр. София, район „Връбница“, ул. „Адам Мицкевич“ № 17, с Акт за частна общинска собственост № 699/14.03.1997 г. на район „Връбница“ – СО, вписан в Службата по вписвания с акт № 144, том XV, рег. № 30165/22.06.2005 г., им. партида 312228.

Срок за отдаване под наем – до предприемане на действия за реализиране на подробния устройствен план, но не повече от 5 (пет) години.
Специфично конкурсно условие – за открит склад.
Начална наемна цена 456,00 (четиристотин петдесет и шест) лева за месец без ДДС, определена от лицензиран експерт оценител, сключил Рамков договор със Столична община.

Закупуването на конкурсната документация ще се извършва в сградата на СО – район „Връбница”, бул. „Хан Кубрат”, бл. 328, вх. Б, стая 104 до 16:00 ч. до 13.04.2023 г.
Цена на конкурсната документация е 60,00 лв. (шестдесет лева) с включен ДДС.
Гаранция за участие в конкурс 100,00 (сто) лева.

Срок за подаване на документи до 16:00 ч. на 20.04.2023 г. в сградата на район „Връбница”, стая № 102.
Разглеждане и оценяване на предложенията на 21.04.2023  г. от 11:00 часа в сградата на район “Връбница”, стая № 402. Телефон за връзка: 02/495-77-67.

 

КМЕТ НА
СО – РАЙОН „ВРЪБНИЦА”
МЛАДЕН МЛАДЕНОВ

22.03.2023