Район „Връбница” обявява конкурс за отдаване под наем нежилищен имот – публична общинска собственост, представляващ помещение, разположено в едноетажна сграда – „Битов комбинат“, с идентификатор 49206.2633.9139.1 със ЗП – 286 кв. м., находящ се в с. Мрамор, ул. „Васил Левски“ № 40


О Б Я В А

Столична община – район „Връбница”, бул. „Хан Кубрат”, бл. 328, вх. Б, на основание чл. 14, ал. 7 от Закона за общинската собственост, чл. 13 от Наредбата за общинската собственост, чл. 30, ал. 1 от  Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси и Заповед  № СОА22-РД09-3021/08.12.2022 г. на кмета на Столична община, обявява конкурс за отдаване под наем нежилищен имот – публична общинска собственост, представляващ помещение със застроена площ (ЗП) от 15,60 кв. м., разположен в едноетажна сграда – „Битов комбинат“ с идентификатор 49206.2633.9139.1 със ЗП – 286 кв. м., находяща се в с. Мрамор, ул. „Васил Левски“ № 40, попадаща в поземлен имот с идентификатор 49206.2633.9139 по кадастрална карта и кадастралните регистри на с. Мрамор, район „Връбница“, одобрени със Заповед № РД-18-38/15.07.2011 г. на изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър, изменени със Заповед № 18-12115/18.09.2014 г. на началника на Служба по геодезия, картография и кадастър – гр. София, попадащ в урегулиран поземлен имот III – „комбинат за битови услуги“, кв. 22 по действащия регулационен план на м. „с. Мрамор“, одобрен със Заповед № РД-16-88/28.11.1990 г. и ИПР, одобрен със Заповед № РД-08-12/10.03.2015 г., актуван с Акт за публична общинска собственост № 3377/2020 г., вписан в книги за вписване с вх. рег. № 2828/24.01.2020 г., Акт № 109, дело № 1758, имотна партида 657324-25-26.

Срок за отдаване под наем –  5 (пет) години.
Начална наемна цена – 65,55 лева (шестдесет и пет лева и 55 ст.) за месец, без ДДС.
Специфично конкурсно условие – за стопанска дейност.

Закупуването на конкурсната документация ще се извършва в сградата на СО – район „Връбница”, бул. „Хан Кубрат”, бл. 328, вх. Б, стая 104 до 16:00 ч. до 05.04.2023 г.

Цена на конкурсната документация е 60,00 лв. (шестдесет лева) с включен ДДС.

Гаранция за участие в конкурс: 100,00 (сто) лева.

Срок за подаване на документи до 16:00 ч. на 11.04.2023 г. в сградата на район „Връбница”, стая № 102.

Разглеждане и оценяване на предложенията на 12.04.2023 г. от 11:00 часа в сградата на район “Връбница”, стая № 402. Телефон за връзка: 02/495-77-67.

 

КМЕТ НА
СО – РАЙОН „ВРЪБНИЦА”
МЛАДЕН МЛАДЕНОВ

13.03.2023