Район „Връбница” обявява конкурс за отдаване под наем на Терен с площ от 1150 кв. м, представляващ част от поземлен имот (ПИ) с идентификатор 68134.2822.3079 и част от ПИ с идентификатор 68134.2821.2576 по кадастрална карта и кадастралните регистри на гр. София, район „Връбница"

О Б Я В А

Столична община – район „Връбница”, бул. „Хан Кубрат”, бл. 328, вх. Б, на основание чл. 14, ал. 7 от Закона за общинската собственост, чл. 13 от Наредбата за общинската собственост, чл. 30, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси и Заповед № СОА23-РД09-1805/14.08.2023 г. на кмета на Столична община, обявява конкурс за отдаване под наем на Терен с площ от 1 150 кв. м, представляващ част от поземлен имот (ПИ) с идентификатор 68134.2822.3079 и част от ПИ с идентификатор 68134.2821.2576 по кадастрална карта и кадастралните регистри на гр. София, район „Връбница", одобрени със Заповед № РД-18-39/20.07.2011 г. на изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър, попадащи между осови точки (32 – 105) по действащия регулационен план на м. НПЗ „Орион и сьседни жилищни територии”, одобрен с Решение № 40 по Протокол № 24/30.03.2001 г. на Столичен общински съвет (СОС) и Решение № 149 по Протокол № 40/18.07.2002 г. за ЯФГ на СОС.

Частта от ПИ с идентификатор 68134.2822.3079 е с административен адрес: гр. София, район „Връбница”, ул. „Адам Мицкевич“, и е актуван с Акт общинска собственост (АОС) № 3591/09.12.2020 г., вписан в Службата по вписванията – гр. София на 26.02.2021 г.

Частта от ПИ с идентификатор 68134.2821.2576, с административен адрес: гр. София, район „Връбница”, ул. „Адам Мицкевич“ е публична общинска собственост на основание чл. 3, ал. 2, т. 1, при условията на чл. 56, ал. 2 от Закона за общинската собственост, част от който попада в обхвата на АОС № 908/01.12.1997 г.

Срок за отдаване под наем – до предприемане на действия за реализиране на подробния устройствен план, но не повече от 5 (пет) години.

Начална наемна цена – 322,00 (триста двадесет и два) лева за месец без ДДС, определена от лицензиран експерт оценител, сключил Рамков договор със Столична община.
Специфично конкурсно условие – за временен открит паркинг.

Цена на конкурсната документация е 60,00 (шестдесет) лева с включен ДДС.
Гаранция за участие в конкурс: 100,00 (сто) лева.
Закупуването на конкурсната документация ще се извършва в сградата на СО – район „Връбница”, бул. „Хан Кубрат”, бл. 328, вх. Б, стая 104, от 8:30 – 17:00 ч. от 29.08.2023 г. до 16:00 ч. на 25.09.2023 г.
Краен срок за подаване на оферти – до 16:00 часа на 28.09.2023 г.
Отваряне, разглеждане, оценка и класиране на подадените оферти за участие в конкурса ще се извърши на 29.09.2023 г. от 11:00 часа в сградата на район “Връбница”, стая № 402.
При неподадени оферти или при подадена една оферта конкурсът ще бъде продължен с 15 (петнадесет) календарни дни.
Обявата е публикувана на сайта на Столична община: www.sofia.bg, на сайта на СО – район „Връбница“: www.vrabnitsa.bg/, на страниците на вестник „24 часа“ и на информационните табла в сградите на Столична община, и на СО – район „Връбница“.
Телефон за връзка: 02/495-77-67.КМЕТ НА
СО – РАЙОН „ВРЪБНИЦА”
МЛАДЕН МЛАДЕНОВ

29.08.2023