Район „Връбница” обявява конкурс за отдаване под наем на нежилищен имот – частна общинска собственост, представляващ едноетажна масивна сграда, разположена в поземлен имот, попадаща в урегулиран поземлен имот I-476 - „за читалище и кметство“, кв. 39 по действащия регулационен план на м. кв. "Обеля"

О Б Я В А

          Столична община – район „Връбница”, бул. „Хан Кубрат”, бл. 328, вх. „Б”, на основание чл. 14, ал. 1 от Закона за общинската собственост, чл. 13 от Наредбата за общинската собственост, чл. 30, ал.3 от  Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси и Заповед  № СОА23-РД09-1559/07.07.2023 г. на Кмета на Столична община, обявява конкурс за отдаване под наем на нежилищен имот – частна общинска собственост,  представляващ едноетажна масивна сграда, с идентификатор 68134.2818.476.3  със застроена площ от 116 кв. м.,  разположена в поземлен имот с идентификатор 68134.2818.476 ,  по кадастрална карта и кадастралните регистри на гр. София, район „Връбница“, одобрени със Заповед №РД-18-39/20.07.2011 г. на изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър, попадаща в урегулиран поземлен имот I-476 - „за читалище и кметство“ , кв. 39 по действащия регулационен план на м. „ кв. Обеля“ , одобрен със Заповед №РД-09-50-668/09.12.1994 г. на главния архитект на София и Заповед №РД-09-50-510А/01.12.2000 г., с административен адрес: гр. София, район „Връбница“, ул. „ Ефрем Чучков“ №1, актуван с Акт за частна общинска собственост №2197/24.04.2007 г., вписан в Службата по вписванията – гр. София на 11.06.2007 г.  
Срок за отдаване под наем - 5 /пет/ години.
Начална месечна конкурсна наемна цена - 430,00 /четиристотин и тридесет/ лева без ДДС, определена от сертифициран оценител, сключил рамков договор със Столична община, съгласно Наредбата за цените при сделки с недвижими имоти на СО.
Специфично конкурсно условие - за стопанска дейност
Цена на конкурсната документация е 60,00 /шестдесет / лева с включен ДДС.
Гаранция за участие в конкурс 100,00 / сто/ лева.
Закупуването на конкурсната документация  ще се извършва  в сградата на СО – район „Връбница”, бул. „Хан Кубрат”, бл. 328, вх. Б, стая 104 до 16.00 ч. на 15.08.2023 г.
Краен срок за подаване на оферти - до 16:00 часа на 18.08.2023 г.
Отваряне,  разглеждане,  оценка  и  класиране  на подадените оферти за участие в конкурса  ще  се  извърши на 21.08.2023 г. от 11:00 часа  в сградата на район   “Връбница”, стая № 402.
При неподадени оферти или при една подадена оферта, конкурсът ще бъде продължен с 15 (петнадесет) календарни дни.

Обявата е публикувана на сайта на Столична община: www.sofia.bg, на  сайта  на  СО -район „Връбница“: https://www.vrabnitsa.bg/, на  страниците на вестник „24 часа“ и от 20.07.2023 г., на  информационните  табла  в  сградите  на  Столична  община  и  на СО-район „Връбница“.

Телефон за връзка: 02/495-77-67

 

КМЕТ НА
СО РАЙОН „ВРЪБНИЦА”
МЛАДЕН МЛАДЕНОВ

20.07.2023