Район „Връбница” обявява конкурс за отдаване под наем на нежилищен имот – публична общинска собственост, представляващ самостоятелен обект, със застроена площ от 64,50 кв. м по КККР на с. Мрамор, с конкурсно условие – за пощенски услуги

 

О Б Я В А

 

Столична община – район „Връбница”, бул. „Хан Кубрат”, бл. 328, вх. Б, на основание чл. 14, ал. 7 от Закона за общинската собственост, чл. 13 от Наредбата за общинската собственост, чл. 30, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси и Заповед  № СОА23-РД09-335/25.01.2023 г. на кмета на Столична община, обявява конкурс за отдаване под наем на нежилищен имот – публична общинска собственост, представляващ самостоятелен обект, с идентификатор 49206.2633.1055.1.8, със застроена площ от 64,50 кв. м по кадастрална карта и кадастралните регистри на с. Мрамор, одобрен със Заповед № РД-18-38/15.07.2011 г. на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, разположен на етаж 1. в сграда, с идентификатор 49206.2633.1055.1, със застроена площ от 1165 кв. м.  Сградата е построена в поземлен имот с идентификатор 49206.2633.1055, попадащ в урегулиран поземлен имот XIV – за кметство, културен дом, поща и озеленяване, кв. 30, м. „с.  Мрамор“, ул. „Васил Левски“  № 19, район „Връбница“ – Столична община, Акт за публична общинска собственост № 3689/14.07.2021 г., вписан в Служба по вписванията с акт № 96, том CLXVII, дело № 49906, им. партида 747906, вх. рег. №64294/08.09.2021 г.

Срок за отдаване под наем – 10 (десет) години.
Начална наемна цена – 116,00 (сто и шестнадесет) лева за месец, без ДДС.
Специфично конкурсно условие – за пощенски услуги.

Закупуването на конкурсната документация ще се извършва в сградата на СО – район „Връбница”, гр. София 1229, бул. „Хан Кубрат”, бл. 328, вх. Б, стая 104 до 16:00 ч. до 30.03.2023 г.

Цена на конкурсната документация е 60,00 лв. (шестдесет лева) с включен ДДС.
Гаранция за участие в конкурс: 100,00 (сто) лева.

Срок за подаване на документи: до 16:00 ч. на 05.04.2023 г. в сградата на район „Връбница”, стая № 102.

Разглеждане и оценяване на предложенията на 06.04.2023 г. от 11:00 часа в сградата на район “Връбница”, стая № 402.
Телефон за връзка: 02/495-77-67.КМЕТ НА
СО – РАЙОН „ВРЪБНИЦА”
МЛАДЕН МЛАДЕНОВ

07.03.2023