Район „Връбница” изменя срока за подаване на документи, както и деня и часа за разглеждане и оценяване на предложенията в конкурс за отдаване под наем на имот – частна общинска собственост, помещение, представляващо магазин № 1, находящ се в бл. 525, вх. А, ет. 1, с конкурсно условие – за стопанска дейност

 

 

О Б Я В А

 

Столична община – район „Връбница”, бул. „Хан Кубрат”, бл. 328, вх. Б, на основание чл. 14, ал. 7 от Закона за общинската собственост, чл. 13 от Наредбата за общинската собственост, чл. 30, ал. 1 от  Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси и Заповед  № СОА22-РД-09-2553/25.11.2022 г. на кмета на Столична община, като изменя срока за подаване на документи, както и деня и часа за разглеждане  и оценяване на предложенията в конкурс, обявен с обява от 16.12.2022 г., на район „Връбница“ за отдаване за отдаване под наем на имот – частна общинска собственост, помещение, представляващо магазин № 1, находящ се в бл. 525, вх. А, ет. 1, ж.к. „Връбница-1“ – самостоятелен обект с идентификатор 68134.2820.2003.11.29, със застроена площ от 48,02 кв. м, в сграда с идентификатор 68134.2820.2003.1 по кадастрална карта и кадастралните регистри на гр. София, район „Връбница“, одобрен със Заповед № РД-18-39/20.07.2011 г. на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, актуван с Акт за частна общинска собственост № 3780/04.02.2022 г., вписан в Служба по вписванията – гр. София на 12.04.2022 г.
Срок за отдаване под наем –  5 (пет) години.
Специфично конкурсно условие – за стопанска дейност.
Начална наемна цена – 346,00 (триста четиридесет и шест) лева за месец, без ДДС.
Закупуването на конкурсната документация ще се извършва в сградата на СО – район „Връбница”, бул. „Хан Кубрат”, бл. 328, вх. Б, стая 104 до 16:00 ч. до 31.01.2023 г.
Цена на конкурсната документация е 60,00 лв. (шестдесет лева) с включен ДДС.
Гаранция за участие в конкурс: 100,00 (сто) лева с вкл. ДДС.
Срок за подаване на документи до 16:00 ч. на 06.02.2023 г. в сградата на район „Връбница”, стая № 102.
Разглеждане и оценяване на предложенията на 07.02.2023 г. от 15:00 часа в сградата на район “Връбница”, стая № 402. Телефон за връзка: 02/495-77-47.

КМЕТ НА
СО – РАЙОН „ВРЪБНИЦА”
МЛАДЕН МЛАДЕНОВ

 

23.01.2023