Район "Панчарево" удължава с 15 (петнадесет) дни срока за подаване на оферти за участие в конкурс за отдаване под наем на част от имот – частна общинска собственост, специфично конкурсно условие – за стоматологичен кабинет

 

СТОЛИЧНА ОБЩИНА
РАЙОН "ПАНЧАРЕВО"


1137, с. Панчарево, ул. “Самоковско шосе" 230, тел.: 02/9760-506, факс: 02/992-1506 info@pancharеvo.org, www.pancharеvo.org
 

ОБЯВЛЕНИЕ


CO – РАЙОН "ПАНЧАРЕВО", на основание чл. 46, ал. 1, т. З, т. 11 и т. 12 от Закон за местното самоуправление и местната администрация, чл. 14, ал. 1 от Закона за общинската собственост, чл. ЗО, ал. З и чл. 31, от Наредба за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси на СОС, в изпълнение на Заповед № СОА23-РД09-498/13.02.2023 г. на кмета на Столична община, Решение № 75 по Протокол № 69, т. 39 от 26.01,2023 г. на Столичен общински съвет, удължава с 15 (петнадесет) дни срока за подаване на оферти за участие в конкурс за:
Отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на част от имот – частна общинска собственост, актуван с АЧОС № 6613/12.05.2017 г. на СО – район "Панчарево", представляващ обособена част от самостоятелен обект с идентификатор
22472.7301.103.1.3, стоматологичен кабинет с обща площ 18,31 кв. м, находящ се на първи етаж в сграда за детско заведение, с идентификатор 22472.7301.103.1, в с. Пасарел.
Начална месечна конкурсна наемна цена, определена от сертифициран оценител, сключил Рамков договор със Столична община, съгласно Наредбата за цените при сделки с недвижими имоти на територията на CO – 48,00 лв. (четиридесет и осем лева) без ДДС.

Специфично конкурсно условие - за стоматологичен кабинет.

Цена на конкурсната документация: 50,00 лв. с вкл. ДДС.
Гаранция за участие: 100 лв.
Място за закупуване на конкурсна документация и подаване на оферти
– район "Панчарево", с. Панчарево, ул. „Самоковско шосе” № 230.
Краен срок за закупуване на конкурсна документация – до 17:00 часа на 20.04.2023 г.
Краен срок за подаване на оферти – до 17:00 часа на 20.04.2023 г.
Отваряне, разглеждане, оценка и класиране на подадените оферти за участие в конкурса ще се извърши на 21.04.2023 г. от 11:00 часа в административната сграда на район "Панчарево", находяща се в с. Панчарево, ул. „Самоковско шосе” № 230.
Адрес и телефон на организатора: с. Панчарево, ул. "Самоковско шосе" № 230, тел. 02/97-60-530, 02/97-60-531, 02/97-60-548,
e-mail: info@pancharevo.org

06.04.2023