Район "Панчарево" обявява продължение с 15 дни, считано от 11.05.2023 г. до 25.05.2023 г., на срока за подаване на оферти за участие в конкурс за: "Отдаване под наем на лекарски кабинети и лаборатория, находящи се в двуетажна сграда – здравно заведение с идентификатор 44063.6226.3543.1 в с. Лозен"

О Б Я В Л Е Н И Е

СО – РАЙОН ПАНЧАРЕВО, на основание чл. 46, ал. 1, т. 3, т. 11 и т. 12 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 14, ал. 7 от Закона за общинската собственост, чл. 30, ал. 3 и чл. 31, от Наредба за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси на СОС, в изпълнение на Заповед № СОА23-РД09-737/15.03.2023 г. на кмета на Столична община, Решение № 160 по Протокол № 71, т. 47 от 23.02.2023 г. на Столичен общински съвет,

Продължава с 15 дни, считано от 11.05.2023 г. до 25.05.2023 г., срока за подаване на оферти за участие в конкурс за:

Отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на лекарски кабинети и лаборатория, находящи се в двуетажна сграда – здравно заведение с идентификатор 44063.6226.3543.1 в с. Лозен, актувани с АОС № 4823/06.03.2014 г., със специфично конкурсно условие „за лекарски кабинети за общопрактикуващ лекар, лекарски кабинет и лаборатория“, както следва:

по ред

        Обект

Обща площ

    кв. м

   Цена

     лв.

без ДДС

     Специфично

       конкурсно

          условие

1.

Лекарски кабинет за

общопрактикуващ

лекар (ЛК-2) – 2 ет.

30,75 кв. м

103 лв.

„лекарски кабинет за

общопрактикуващ

лекар“

2.

Лаборатория – 2 ет.

20,98 кв. м

66 лв.

„лаборатория“

3.

Лекарски кабинет

(ЛК-3) – 2 ет.

13,21 кв. м

41 лв.

„лекарски кабинет“

4.

Лекарски кабинет за

общопрактикуващ

лекар (ЛК-4) – 2 ет.

16,90 кв. м

53 лв.

„лекарски кабинет за

общопрактикуващ

лекар“

 

Цена на конкурсната документация: 50,00 лв. с вкл. ДДС.

Гаранция за участие: 100 лв.

Място за закупуване на конкурсна документация и подаване на оферти – Район "Панчарево", с. Панчарево, ул. „Самоковско шосе”  № 230.

Краен срок за закупуване на конкурсна документация до 17:00 часа на  25.05.2023 г.

Краен срок за подаване на оферти – до 17:00 часа на 26.05.2023 г.

Отваряне, разглеждане, оценка и класиране на подадените оферти за участие в конкурса ще се извърши на 29.05.2023 г. от 11:00 часа в административната сграда на район "Панчарево", находяща се в  с. Панчарево, ул. „Самоковско шосе”  № 230.

Адрес и телефон на организатора: с. Панчарево, ул. "Самоковско шосе" № 230, тел. 02/97-60-530, 02/97-60-531, 02/97-60-548,  e-mail:  info@pancharevo.org

11.05.2023