Район "Панчарево" обявява провеждането на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на земеделски земи със срок на договора до 10 стопански години (считано от 2023/2024 г. стопанска година) за поземлени имоти с площи до 10 дка от общинския поземлен фонд на територията на р-н „Панчарево“

СТОЛИЧНА   ОБЩИНА – РАЙОН "ПАНЧАРЕВО"


ОБЯВЛЕНИЕ


Столична община – район "Панчарево", в изпълнение на Решение № 717 по Протокол № 61, т. 40 от 16.09.2022 г. на Столичен общински съвет, прието по Доклад № СОА21-ВК08-17127/13/12.07.2022 г. във връзка с чл. 14, ал. 2 от Закона за общинската собственост, чл. 87, ал. 1 от Наредбата за общинската собственост, чл. 1, т. 1, чл. 3О. ал. З от Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси на СОС и в изпълнение на Заповед № СОА22-РД09-3099/16.12.2022 г. на кмета на Столична община, обявява провеждането на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на земеделски земи със срок на договора до 10 стопански години (считано от 2023/2024 г. стопанска година) за поземлени имоти с площи до 10 дка от общинския поземлен фонд на територията на район „Панчарево“, определени с Решение № 717 по Протокол № 61, т. 40 от 16.09.2022 г. на Столичния общински съвет в Приложение № 2, както следва:
Обособена позиция № 1 – Поземлен имот с идентификатор 39791.1436.2 по КККР на с. Кривина, одобрена със Заповед № РД18-74/20.12.2010 г. на ИД на АГКК, при съседи: 39791.1436.59; 39791.1436.94; 39791.1436.60; 39791.1436.61, с площ от 8.502 дка., № по КВС 014002, начин на трайно ползване: нива, местност „Чукуро“, lV-та категория, АОС № 7333/14.05.2021 г.
Обособена позиция № 2 – Поземлен имот с идентификатор 44063.6215.459 по КККР на с. Лозeн, одобрена със Заповед РД-18-46/18.08.2011 г. на ИД на АГКК, при съседи: 44063.6215.461; 44063.6215.254; 44063.6215.408; 44063.6215.230; 44063.6215.454; 44063.6215.455, с площ от 2.201 дка., № по КВС 012012, начин на трайно ползване: нива, местност „Кория“, Vl-та категория, АОС № 7358/13.04.2022 г.
Обособена позиция № 3 – Поземлен имот с идентификатор 44063.6215.3633 по КККР на с. Лозен, одобрена със Заповед РД-18-46/18.08.2011 г. на ИД на АГКК, при съседи: 44063.6215.459; 44063.6215.454; 44063.6215.230; 44063.6215.3632, с площ от 0.869 дка., начин на трайно ползване: нива, местност „Кория“, АОС № 7357/13.04.2022 г.
Началната конкурсна наемна цена за една стопанска година се определя на основание чл. 87, ал. 6, т. 1 от Наредбата за общинската собственост на Столичен общински съвет и Заповед № РД-46-95/27.03.2023 г. на Министерство на земеделието, публикувана в ДВ, бр. 40/05.05.2023 г., а именно: 48,00 лв./дка.
Гаранция за участие: 100 (сто) лв.
Конкурсната документация може да бъде закупена всеки работен ден от 08:30 часа на 19.06.2023 г. до 17:00 часа на 19.07.2023 г. в административната сграда на СО – район "Панчарево", с адрес: С. Панчарево, ул. "Самоковско шосе" № 230 на Каса „Приходи”.
Офертите на участниците ще се приемат всеки работен ден от 08:30 часа до 17:00 часа на 19.07.2023 г. в деловодството на СО – район "Панчарево", на адрес: с. Панчарево, ул. "Самоковско шосе" № 230.
Конкурсът ще се проведе на 20.07.2023 г. от 11:00 ч. в сградата на район "Панчарево", с административен адрес: С. Панчарево,  ул. "Самоковско шосе” № 230.
В случай че в първоначално обявения срок не постъпят оферти или е постъпила само една оферта за съответната обособена позиция, срокът за подаване на оферти за тази позиция ще бъде удължен с 15 дни.
Цена на конкурсната документация: 50,00 лв. (петдесет лева) с включен ДДС.
Адрес и телефон на организатора: с. Панчарево, 1137, ул. "Самоковско шосе” № 230, телефони за контакти: 02 9760 548 и 02 9760 531, е-mail: info@pancharevo.org.

19.06.2023