Район "Панчарево" обявява конкурс за отдаване под наем на части от недвижим имот – публична общинска собственост, находящ се в с. Герман, ул. “Патриарх Герман“, представляващи обособена част с площ 38.63 кв. м от самостоятелен обект, със специфично конкурсно условие „за лекарски кабинет за общопрактикуващ лекар“

ОБЯВЛЕНИЕ

СО – РАЙОН ПАНЧАРЕВО, на основание чл. 46, ал. 1, т. 3, т. 11 и т. 12 от Закон за местното самоуправление и местната администрация, чл. 14, ал. 7, във връзка с ал. 2 от Закона за общинската собственост, чл. 13, ал. 1 и 4 от Наредбата за общинската собственост, чл. 30, ал. 3 и чл. 31, във връзка с чл. 1, т. 2 от Наредба за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси на СОС, в изпълнение на Заповед № СОА23-РД09-1861/22.08.2023 г. на кмета на Столична община, Решение № 809 по Протокол № 81, т. 142 от 27.07.2023 г. на Столичен общински съвет ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА:

Отдаване под наем за срок от 10 (десет) години на части от недвижим имот –публична общинска собственост, актуван с АОС № 5056/30.01.2015 г. на СО – район „Панчарево“, находящ се в с. Герман, ул. “Патриарх Герман“, представляващи обособена част с площ 38,63 кв. м от самостоятелен обект с идентификатор 14831.6501.890.3.1 с площ 104 кв. м, в едноетажна сграда за здравно заведение с. Герман с идентификатор 14831.6501.890.3, разположена в поземлен имот идентификатор 14831.6501.890 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-37/04.07.2011 г. на изпълнителния директор на АГКК, попадащ в УПИ VI-за здравна служба от кв. 57 по ПУП, одобрен със Заповед № РД-50-09-324/15.10.1985 г. на гл. архитект на София, ЧИЗРП, одобрено със Заповед № РД-09-50-500/24.11.2000 г. на гл. архитект на София,

със специфично конкурсно условие „за лекарски кабинет за общопрактикуващ лекар“ , начална конкурсна наемна цена в размер на 215,00 лв. без ДДС (двеста и петнадесет лева) на месец.

Цена на конкурсната документация: 50,00 лв. с вкл. ДДС.

Гаранция за участие: 100 лв.

Място за закупуване на конкурсна документация и подаване на оферти – Район „Панчарево“, с. Панчарево, ул. „Самоковско шосе”  № 230.

Краен срок за закупуване на конкурсна документация: до 17:00 часа на  11.10.2023 г.

Краен срок за подаване на оферти: до 17:00 часа на 12.10.2023 г.

Отваряне, разглеждане, оценка и класиране на подадените оферти за участие в конкурса ще се извърши 13.10.2023 г. от 11:00 часа в административната сграда на район „Панчарево“, находяща се в  с. Панчарево, ул. „Самоковско шосе”  № 230. В случай че в първоначално обявения срок не постъпят оферти за участие в конкурса или е постъпила само една оферта, срокът за подаване на оферти ще бъде продължен с 15 дни.

Адрес и телефон на организатора: с. Панчарево, ул. „Самоковско шосе“ № 230,
тел. 02/97-60-522, 02/ 97-60-531,  02/97-60-548, 
e-mail:  info@pancharevo.org​​​​

13.09.2023