Район "Панчарево" обявява конкурс за отдаване под наем на лекарски кабинети, стоматологичен кабинет и лаборатория, находящи се в двуетажна сграда – здравно заведение, с идентификатор 44063.6226.3543.1 в с. Лозен

О Б Я В Л Е Н И Е

СО – РАЙОН ПАНЧАРЕВО, на основание чл. 46, ал. 1, т. 3, т. 11 и т. 12 от Закон за местното самоуправление и местната администрация, чл. 14, ал. 7 от Закон за общинската собственост, чл. 30, ал. 3 и чл. 31, от Наредба за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси на СОС, в изпълнение на Заповед № СОА23-РД09-737/15.03.2023 г. на кмета на Столична община, Решение № 160 по Протокол № 71, т. 47 от 23.02.2023 г. на Столичен общински съвет обявява конкурс за: Отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на лекарски кабинети, стоматологичен кабинет и лаборатория, находящи се в двуетажна сграда – здравно заведение, с идентификатор 44063.6226.3543.1 в с. Лозен, актувани с АОС № 4823/06.03.2014 г., със специфично конкурсно условие „за лекарски кабинети за общопрактикуващ лекар, лекарски кабинет, стоматологичен кабинет и лаборатория“, както следва:


по ред

Обект

Обща площ
кв. м

Цена лв.
без ДДС

Специфично конкурсно
условие

1.

Стоматологичен 
кабинет – 1 ет.

54,78 кв. м

157 лв.

„стоматологичен кабинет“

2.

Лекарски кабинет за общопрактикуващ
лекар (ЛК-2) – 2. ет.

30,75 кв. м

103 лв.

„лекарски кабинет за общопрактикуващ 
лекар“

3.

Лаборатория – 2. ет.

20,98 кв. м

66 лв.

„лаборатория“

4.

Лекарски кабинет 
(ЛК-3) – 2. ет.

13,21 кв. м

41 лв.

„лекарски кабинет“

5.

Лекарски кабинет за 
общопрактикуващ
екар (ЛК-4) – 2. ет.

16,90 кв. м

53 лв.

„лекарски кабинет за общопрактикуващ 
лекар“

     
Цена на конкурсната документация: 50,00 лв. с вкл. ДДС.

Гаранция за участие: 100 лв.

Място за закупуване на конкурсна документация и подаване на оферти – Район "Панчарево", с. Панчарево, ул. „Самоковско шосе”  № 230.

Краен срок за закупуване на конкурсна документация: до 17:00 часа на  28.04.2023 г.

Краен срок за подаване на оферти: до 17:00 часа на 02.05.2023 г.

Отваряне, разглеждане, оценка и класиране на подадените оферти за участие в конкурса ще се извърши на 03.05.2023 г. от 11:00 часа в административната сграда на район "Панчарево", находяща се в  с. Панчарево, ул. „Самоковско шосе”  № 230. В случай че в първоначално обявения срок не постъпят оферти за участие в конкурса, или е постъпила само една оферта, срокът за подаване на оферти ще бъде продължен с 15 дни.

Адрес и телефон на организатора: с. Панчарево, ул. "Самоковско шосе" № 230, тел. 02/97-60-530, 02/97-60-531,  02/97-60-548,  e-mail:  info@pancharevo.org

 

03.04.2023