Район “Овча купел” обявява удължаване на срока с 15 (петнадесет) дни за подаване на оферти относно търга за зъболекарски кабинет: помещение – публична общинска собственост, находящо се в сградата на 88. СУ “Димитър Попниколов”, гр. София, ж.к. „Овча купел“

ОБЯВЛЕНИЕ на CO – район “Овча купел”

Днес, 17.11.2022 г. на осн. чл. 31, ал. 2, предл. 2 от Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси, във връзка с Решение № 524 по Протокол № 59, т. 49 от 07.07.2022 г. на Столичен общински съвет, съгласно Заповед № СОА22-РД09-13 03/29.07.2022 г. на кмета на Столична община

ОБЯВЯВАМ

Удължаване на срока с 15 (петнадесет) дни, считано от 18.11.2022 г. до 02.12.2022 г. (включително), за подаване на оферти за следния обект:

- помещение – публична общинска собственост, находящо се в сградата на 88. СУ “Димитър Попниколов”, гр. София, ж.к. „Овча купел“, ул. „Димитър Попниколов“ № 7, с площ 21,00 кв. м, АпОС 3395/06.06.2013 г., обособено за зъболекарски кабинет, с начална наемна месечна цена 75,00 лв. (седемдесет и пет лева) без ДДС, за срок от 5 (пет) години.

ОБЩИ ЗАБЕЛЕЖКИ:
1. 
Върху наемната цена на обекта ще се начислява ДДС.
2. Цена на конкурсната документация: 60,00 лв. с включен ДДС.
3. Гаранция за участие в конкурса: 100,00 лв. Гаранцията може да се внесе на каса в район „Овча купел”, бул. „Цар Борис III" № 136В, 1 етаж, всеки работен ден от 8:30 часа, или по банков път, банкова сметка BG48SOMB91303324913501, „Общинска банка“ АД – Клон „Красно село“.
4. Място за закупуване на конкурсната документация: Район „Овча купел”, бул. „Цар Борис III" № 136В, 1 етаж, каса, всеки работен ден от 8:30 часа на 18.11.2022 г. до 16:30 часа на 02.12.2022 г. включително.
5. Място и краен срок за подаване на офертите за участие (лично или чрез пълномощник) – район „Овча купел”, бул. „Цар Борис III" № 136В, 1 етаж, деловодство до 16:30 ч. на 02.12.2022 г. включително.
6. Разглеждането и оценяването на предложенията ще се извърши на 05.12.2022 г. (понеделник) от 10:00 часа от Комисия, назначена със заповед на кмета на район “Овча купел”, в сградата на района на бул. “Цар Борис III” № 136В, заседателна зала на 2. етаж.

Критерий за оценка на предложенията:

■ Най-висока предложена наемна месечна цена.

7. Организатор на конкурса: CO – район „Овча купел" – отдел “УОСЖФ и ТД”, тел. 02/955-44-62, вътр.217 e-mail: so_ok@ovchakupel.bg


КМЕТ НА РАЙОН „ОВЧА КУПЕЛ”:
/Ангел Стефанов/

18.11.2022