Район "Овча купел" обявява конкурс за отдаване под наем на части от имот, публична общинска собственост, представляващи плувен басейн, в сграда с идентификатор 68134.4334.9406.2, заедно с прилежащи обслужващи помещения, находящи се на първия етаж на самостоятелен спортен комплекс в сградата на 88. СУ "Димитър Попниколов"

СТОЛИЧНА ОБЩИНА – РАЙОН "ОВЧА КУПЕЛ"

 

ОБЯВЛЕНИЕ
 

Днес, 03.05.2023 г., на основание чл. 34, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси, във връзка с Решение № 558 по Протокол № 60, т. 22 от 21.07.2022 г. на Столичен общински съвет и Заповед № СОА22-РД09-1477/26.08.2022 г. на кмета на Столична община


 
ОБЯВЯВА ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЕН КОНКУРС


За отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на части от имот, публична общинска собственост, представляващи плувен басейн с площ 567,90 кв. м, разположен в сграда с идентификатор 68134.4334.9406.3, заедно с прилежащи обслужващи помещения с обща площ 247,85 кв. м, разположен в сграда с идентификатор 68134.4334.9406.2, находящи се на първия етаж на самостоятелен спортен комплекс в сградата на 88. СУ "Димитър Попниколов", гр. София, ж.к. "Овча купел 1", ул. "Димитър Попниколов" № 7, АпОС 3395/06.06.2013 г., съгласно регулационен план на местност ж.к. "Овча купел 1", за имота е отреден УПИ V-за училище, кв. 114. Специфично конкурсно условие – за плувен басейн.
Начална месечна конкурсна наемна цена, определена от сертифициран оценител, сключил рамков договор със Столична община, съгласно Наредбата за цените при сделки с недвижими имоти на CO – 1813,00 лв. (хиляда осемстотин и тринадесет лева) без вкл. ДДС.

ОБЩИ ЗАБЕЛЕЖКИ:
1.
Върху наемната цена на обекта ще се начислява ДДС.
2. Цена на конкурсната документация: 60,00 лв. с включен ДДС.
3. Гаранция за участие в конкурса: 100,00 лв. Гаранцията може да се внесе на каса в район „Овча купел”, бул. „Цар Борис III” № 136В, 1-ви етаж, всеки работен ден от 8:30 часа, или по банков път, банкова сметка BG48SOMB91303324913501, „Общинска банка“ АД – Клон „Красно село“.
4. Място за закупуване на конкурсната документация: Район „Овча купел”, бул. „Цар Борис III” № 136В, 1-ви етаж, каса, всеки работен ден от 8:30 часа на 05.05.2023 г. до 16:30 часа на 05.06.2023 г. включително.
5. Място и краен срок за подаване на офертите за участие (лично или чрез пълномощник) – Район „Овча купел”, бул. „Цар Борис III” № 136В, 1-ви етаж, деловодство, до 16:30 ч. на 05.06.2023 г. включително.
6. Разглеждането и оценяването на предложенията ще се извърши на 06.06.2023 г. (вторник) от 10:00 часа, от комисия, назначена със заповед на кмета на район “Овча купел”, в сградата на района на бул. “Цар Борис III” № 136В, заседателна зала на 2-ри етаж.
​​​​​​​
Критерии за оценка на предложенията:
* Размер на наемната месечна цена – 50 т.
* Концепция за развитие на обекта (инвестиционна програма за периода на договора) – 20 т.
* Професионален опит ПО=Р + РМ (Брой разкрити работни места в обекта + Брой референции за добро изпълнение по предишни договори за наем на плувни басейни – публична общинска собственост или държавна собственост) – 10 т.
​​​​​​​* % (процент) отстъпка за ползване на басейна от ученици и учители в неучебно време  – 20 т.

7. Организатор на конкурса: CO – район „Овча купел" – отдел “УОСЖФ и ТД”, тел. 02/955-44-62, вътр. 217, e-mail: so_OK@ovchakupel.bg
​​​​​​​8. В случай че в първоначално обявения срок не постъпят оферти или е постъпила само една оферта, срокът за подаване на оферти ще бъде продължен с 15 дни.


​​​​​​​Кмет на район "Овча купел"
                      ​​​​/Ангел Стефанов/

03.05.2023