Район "Надежда" удължава срока за приемане на конкурсни документи за отдаване под наем на части от поземлен имот – частна общинска собственост, находящ се в гр. София, СО – район „Надежда, ж.к. "Надежда - 3 част", ул. „Георги Войтех“ и ул. „Леви Искър“, до 17:00 ч. на 15.12.2022 г..

На основание чл. 31, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси на СОС, във връзка със Заповед № СОА22-РД09-1297/29.07.2022 г. на кмета на Столична община, чл. 46, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА, и във връзка с Протокол № 1/30.11.2022 г. на комисия, назначена със Заповед № РНД22-РД56-511/30.11.2022 г. на кмета на район „Надежда“.

Удължава се срокът за приемане на конкурсни документи за отдаване под наем за срок до започване на реализирането на предвидените по ОУП/ПУП, но не повече от 5 (пет) години, на части от поземлен имот – частна общинска собственост, находящ се в гр. София, СО – район „Надежда", ж.к. "Надежда - 3 ч.", ул. „Георги Войтех“ и ул. „Леви Искър“, до 17:00 ч. на 15.12.2022 г.

1.1. Поземлен имот с идентификатор 68134.1385.2461, АОС 3674/20.01.2022 г., с площ 518 кв. м.

Начална конкурсна наемна цена е 492,00 лв. (четиристотин деветдесет и два лева) без ДДС.

2. Място за закупуване на конкурсната документация – СО – район "Надежда", гр. София, ул. "Кирил Дрангов” № 55, стая 101 – КАСА до 17:00 ч. на 15.12.2022 г. (включително).

3. Цена на конкурсната документация – 60,00 (шестдесет) лв. с включено ДДС.

4. Размер на гаранцията за участие – 100,00 (сто) лв.

5. Офертните предложения се приемат в сградата на СО – район „Надежда”, ул. “Кирил Дрангов“ № 55, етаж 1 – фронтофис, срок на подаване до 17:00 ч. на 15.12.2022 г. (включително).

6. Конкурсът ще се проведе в сградата на район „Надежда”, гр. София, ул. “Кирил Дрангов“ № 55, от 10:00 часа на 16.12.2022 г. в заседателна зала.

7. Адрес и телефон на организатора: гр. София, район „Надежда“, ул. “Кирил Дрангов“ № 55, стая 116, тел: 495-11-39,60.

8. Оглед  на общинския имот, предмет на конкурса, може да бъде извършен всеки работен ден от 08:30 ч. до 16:30 ч.

 

 

 

30.11.2022