Район "Надежда" удължава срока за приемане на документи за отдаване под наем за срок от 5 години на част, представляваща терен № 1 от имот – частна общинска собственост, както и за срок до 5 г. до предприемане на действия за реализиране на подробния устройствен план на части, представляващи терен № 5, терен № 6, терен № 8, терен № 9 и терен № 14 от имоти – публична общинска собственост

СТОЛИЧНА ОБЩИНА РАЙОН „НАДЕЖДА”   
гр. София, 1220, ул. „Кирил Дрангов”№ 55, тел. 02/495-11-39, 60, 61 факс: 02/837-64-65
www.so-nadejda.com; е-mail: info@so-nadejda.com

 

На основание чл. 31, ал. 2 и ал. 3 от Наредба за условията и реда за провеждане на търгове, конкурси  и във връзка с Протокол № 1/30.08.2023 г. от Комисия, назначена със Заповед № РНД23-РД56-541/30.08.2023 г. на кмета на район „Надежда”, Заповед № РНД23-РД56-543/30.08.2023 г. на кмета на район „Надежда“ и във връзка със Заповед № СОА23-РД-09-1562/07.07.2023 г. на кмета на Столична община и чл. 46 от ЗМСМА.
    
Удължава се срокът за приемане на конкурсни документи    
1. Предмет на конкурсната процедура: за отдаване под наем за срок от 5 години на част, представляваща терен № 1 от имот – частна общинска собственост, както и за срок до предприемане на действия за реализиране на подробния устройствен план, но не повече от 5 години на части, представляващи терен № 5, терен № 6, терен № 8, терен № 9 и терен № 14 от имоти – публична общинска собственост, за разполагане на преместваеми обекти по типов проект и одобрена от главния архитект на Столична община Схема № 10, 11 и 12 за поставяне на 6 броя преместваеми обекти, район „Надежда“, ж.к. "Надежда-4" част, както следва:
1.1. терен № 1 с площ 12,00 кв. м за поставяне на павилион по типов проект;
1.2. терен № 5 с площ 12,00 кв. м за поставяне на павилион по типов проект;
1.3. терен № 6 с площ 12,00 кв. м за поставяне на павилион по типов проект;
1.4. терен № 8 с площ 6,00 кв. м за поставяне на павилион по типов проект;
1.5. терен № 9 с площ 6,00 кв. м за поставяне на павилион по типов проект;
1.6. терен № 14 с площ 24,00 кв. м за поставяне на павилион по типов проект.
2. Начална месечна конкурсна наемна цена, определена от сертифициран оценител, сключил Рамков договор със Столична община, съгласно Наредбата за цените при сделки с недвижими имоти на СО:
- По т. 1.1. – 102,00 лв. (8,50 лв./кв. м) без ДДС.
- По т. 1.2. – 102,00 лв. (8,50 лв./кв. м) без ДДС.
- По т. 1.3. – 102,00 лв. (8,50 лв./кв. м) без ДДС.
- По т. 1.4. – 54,00 лв. (9,00 лв./кв. м) без ДДС.
- По т. 1.5. – 54,00 лв. (9,00 лв./кв. м) без ДДС.
- По т. 1.6. – 192,00 лв. (8,00 лв./кв. м) без ДДС.
3. Специфично конкурсно условие за всеки един от обектите от т. 1.1. до т. 1.6.:
- По т. 1.1. – за храни и напитки, без продажбата на алкохолни напитки и цигарени изделия.
- По т. 1.2. – за кафе, без продажбата на алкохолни напитки и цигарени изделия.
- По т. 1.3. – за нехранителни стоки, без продажбата на алкохолни напитки и цигарени изделия.
- По т. 1.4. – за пакетирани изделия, без продажбата на алкохолни напитки и цигарени изделия.
- По т. 1.5. – за услуги, без продажбата на алкохолни напитки и цигарени изделия.
- По т. 1.6. – за тестени изделия, без продажбата на алкохолни напитки и цигарени изделия.
4. Място за закупуване на конкурсната документация – СО – район "Надежда", гр. София ул."Кирил Дрангов” № 55, стая 101, до 17:00 ч.  до 15.09.2023 г. (включително).
5. Цената на конкурсната документация е 120,00 (сто и двадесет) лева с включено ДДС.
6. Гаранция за участие в конкурса – 300,00 (триста) лева.
7. Конкурсни документи се подават в сградата на СО – район „Надежда“, ул. „Кирил Дрангов“ № 55, етаж 1 – фронтофис, срок за подаване до 15.09.2023 г. (включително) от 08:30 ч. до 17:00 ч.
8. Обявата за конкурса е публикувана в електронната страница на СО, сайта на район „Надежда“, информационното табло в сградата на район „Надежда“, ул. „Кирил Дрангов“ № 55 – 1. етаж.
9. Оглед на общинския имот може да бъде извършен всеки работен ден до 15.09.2023 г. (включително) от 08:30 ч. до 17:00 ч.
10. Конкурсът ще се проведе на 18.09.2023 г. от 10:00 часа в сградата на СО – район „Надежда“, ул. „Кирил Дрангов“ № 55 етаж 3. – заседателна зала.

Приложение:
Заповед № РНД23-РД56-543/30.08.2023 г. на кмета на район „Надежда“

30.08.2023