Район "Надежда" удължава срока за приемане на конкурсни документи за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на части от имот (терени) – частна общинска собственост, за разполагане на преместваеми обекти по схема № 6 за поставяне на преместваеми обекти

СТОЛИЧНА ОБЩИНА – РАЙОН „НАДЕЖДА”   
гр.  София, 1220, ул. „Кирил Дрангов” № 55, тел. 02/495-11-39, 60, 61
www.so-nadejda.com; е-mail: info@so-nadejda.com

На основание чл. 14, ал. 1 и ал. 2 от Закона за общинската собственост, чл. 19, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от Наредбата за общинската собственост, чл. 30, ал. 1 и чл. 31, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси на Столичен общински съвет, чл. 30, ал. 1 от Наредбата за преместваемите обекти, за рекламните, информационните и монументално-декоративните елементи и за рекламната дейност на територията на СО и чл. 46 от ЗМСМА, в изпълнение на влязло в сила Решение № 70 по Протокол № 69, т. 34 от 26.01.2023 г. на Столичен общински съвет, и Заповед № СОА23-РД09-484/09.02.2023 г. на кмета на Столична община, и Заповед № РНД23-РД56-540/29.08.2023 г. на кмета на район „Надежда“.
1. Удължава се срока за приемане на конкурсни документи за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на части от имот (терени) – частна общинска собственост, за разполагане на преместваеми обекти по схема № 6 за поставяне на преместваеми обекти, одобрени от главния архитект на Столична община, съгласно Заповеди № РД-09-09-07/ 27.01.2011 г., № РД-09-09-40/04.06.2012 г. и № РД-09-09-07/08.02.2016 г. по позиции, както следва:

Схема № 6 за поставяне на 4 броя преместваеми обекти, район „Надежда“, м. „Надежда 3“, имот с идентификатор 68134.1385.2246, както следва:
1.1. Терен № 1 – 24 кв. м за поставяне на  павилион по типов проект.
1.2. Терен № 2 – 12 кв. м за поставяне на  павилион по типов проект.
1.3. Терен № 3 – 12 кв. м за поставяне на  павилион по типов проект.
1.4. Терен № 4 – 6 кв. м за поставяне на  павилион по типов проект.
2. Начална месечна конкурсна наемна цена:
- По т. 1.1. – 192,00 (сто деветдесет и два) лева без ДДС.
- По т. 1.2. – 102,00 (сто и два) лева без ДДС.
- По т. 1.3. – 102,00 (сто и два) лева без ДДС.
- По т. 1.4. – 54,00 (петдесет и четири) лева без ДДС.
3. Специфично конкурсно условие:
- По т. 1.1. – за кафе.
- По т. 1.2. – за пакетирани захарни изделия.
- По т. 1.3. – за услуги.
- По т. 1.3. – за услуги.
4. Място за закупуване на конкурсната документация: СО – район "Надежда", гр. София ул."Кирил Дрангов”, № 55, стая 101 от 08:30 до 17:00 ч. от 30.08.2023 г. до 13.09.2023 г. (включително).
5. Цена на конкурсната документация: 120,00 (сто и двадесет) лева с включено ДДС.
6. Гаранция за участие в конкурса – 300,00 (триста) лева.
7. Конкурсни документи се подават в сградата на СО – район „Надежда“ ул. „Кирил Дрангов“ № 55, етаж 1. – фронтофис, срок за подаване от 30.08.2023 г. до 13.09.2023 г. (включително) от 08:30 ч. до 17:00 ч.
8. Обявата за конкурса е публикувана  в електронната страница на СО, сайта на район „Надежда“, информационното табло в сградата на район „Надежда“,  ул. „Кирил Дрангов“ № 55 – 1. етаж.
9. Оглед на общинския имот може да бъде извършен всеки работен ден от 30.08.2023 г. до 13.09.2023 г. (включително) от 08:30 ч. до 17:00 ч.
10. Конкурсът ще се проведе на 14.09.2023 г. от 10:00 часа в сградата на СО – район „Надежда“ , ул. „Кирил Дрангов“ № 55 етаж 3. – заседателна зала.
За информация: 02 495 11 39,60 - РКТД.

Заповед № РНД23-РД56-540/29.08.2023 г. на кмета на район „Надежда“

30.08.2023