Район "Надежда" открива процедура по провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на поземлен имот (терен), публична общинска собственост, за разполагане на премествами обекти

 СТОЛИЧНА ОБЩИНА – РАЙОН „ НАДЕЖДА” 

гр. София – 1220, ул. „Кирил Дрангов” № 55, тел. 02/495-11-40, факс: 02/837-64-65

www.so-nadejda.com; е-mail: info@so- nadejda.com

 

1. Открива процедура по провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на поземлен имот (терен) – публична общинска собственост, на територията на район „Надежда”, за разполагане на премествами обекти, съгласно одобрени схеми от гл. архитект на Столична община,  на основание  чл. 14, ал. 7 във връзка с ал. 2 от Закона за общинската собственост, чл. 13, ал. 1 и ал. 4  от Наредбата за общинската собственост, чл. 30 ал. 1 и чл. 31, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси  на СОС, чл. 30 ал. 1 от Наредбата за преместваемите обекти, за рекламите, информационните и монументално-декоративните елементи и  за рекламната дейност на територията на СО  и във връзка със Заповед № СОА22-РД09-2549/25.11.2022 г. на кмета на Столична община, както следва:

1. Схема  № 40 за поставяне на 3 броя преместваеми обекти – район „Надежда“, ж.к. "Надежда - 2  част",  имот с идентификатор 68134.1382.2031, АОС 2142/04.03.2014 г., както следва:

1.1. Терен № 1 – 6 кв. м, за поставяне на павилион по типов проект, със специфично конкурсно условие на преместваемия обект – за търговска дейност – нехранителни стоки.

- Начална конкурсна месечна наемна цена – 9,00 лв. на кв. м – 54,00 (петдесет и четири) лв.  без ДДС.

1.2. Терен № 2 – 6 кв. м, за поставяне на павилион по типов проект, със специфично конкурсно условие на преместваемия обект – за  търговска дейнос – нехранителни стоки.

- Начална конкурсна месечна наемна цена – 9,00 лв. на кв. м – 54,00 (петдесет и четири) лв.  без ДДС.

1.3. Терен № 3 – 6 кв. м, за поставяне на павилион по типов проект, със специфично конкурсно условие на преместваемия обект – за  търговска дейност – хранителни пакетирани стоки.

- Начална конкурсна месечна наемна цена – 9,00 лв. на кв. м – 54,00 (петдесет и четири) лв.  без ДДС.

2. Място за закупуване на конкурсната документация: СО – район "Надежда", гр. София ул. "Кирил Дрангов”, № 55, стая 101 от 08:30 до 17:00 ч. от 01.02.2023 г. до 02.03.2023 г. (включително).

3. Цена на конкурсната документация е 96,00 лв. (деветдесет и шест лева) с включено ДДС.

4. Гаранция за участие в конкурса – 200,00 (двеста) лева.

5. Конкурсни документи се подават в сградата на СО – район „Надежда“ ул. „Кирил Дрангов“ № 55, етаж 1 – фронтофис, срок за подаване от 01.02.2023 г. до 02.03.2023 г. (включително) от 08:30 ч. до 17:00 ч.

6. Обявата за конкурса е публикувана в електронната страница на СО, сайта на район „Надежда“, информационното табло в сградата на район „Надежда“, ул. „Кирил Дрангов“ № 55 – 1. етаж, и в един национален ежедневник.

7. Оглед на общинския имот може да бъде извършен всеки работен ден от 01.02.2023 г. до 02.03.2023 г. (включително) от 08:30 ч. до 17:00 ч.

8. Конкурсът ще се проведе на 06.03.2023 г. от 10:00 часа в сградата на СО – район „Надежда“, ул. „Кирил Дрангов“ № 55, етаж 3 – заседателна зала.

9. В случай че в първоначално обявения срок не постъпят оферти или е постъпила само една оферта, срокът за подаване на оферти да бъде продължен с 15  дни.

За информация: 02 495 11 39,60 – РКТД.

 

01.02.2023