Район "Надежда" обявява процедура за провеждане на конкурс за отдаване под наем на помещение към трафопост в ж.к. „Надежда“ – 2. част, за търговска дейност


СТОЛИЧНА ОБЩИНА  – РАЙОН „НАДЕЖДА”
гр. София – 1220, ул. „Кирил Дрангов” № 55, тел. 02/495-11-40, факс: 02/837-64-65
www.so-nadejda.com; е-mail: info@so-nadejda.com
 

На основание чл. 14, ал. 1 и ал. 2 от Закона за общинската собственост, чл. 19, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от Наредбата за общинската собственост, чл. 30, ал. 1 и чл. 31, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси на Столичен общински съвет и чл. 46  от ЗМСМА, в изпълнение на влязло в сила Решение № 153 по Протокол № 71, т. 40 от 23.02.2023 г. на Столичен общински съвет,  и Заповед № СОА23-РД09-726/14.03.2023 г. на кмета на Столична община.

СО – РАЙОН „НАДЕЖДА“ ОТКРИВА:

 1. Процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок до вземане на решение от компетентните органи за реализиране на предвиденото по ПУП мероприятие, но не повече от 5 (пет) години, на имот, частна общинска собственост, находящ се в гр. София, район „Надежда“, ж.к. „Надежда“ – 2. част, между бл. 238 и бл. 237, представляващ помещение към трафопост, с идентификатор 68134.1383.2153.1.2, с площ 85,83 кв. м, по кадастрална карта и кадастрални регистри на район "Надежда“, одобрени със Заповед № РД-18-48/12.10.2011 г. на изпълнителния директор на АГКК, разположено в сграда с идентификатор 68134.1383.2153.1, цялата с площ 149 кв. м, в поземлен имот с идентификатор 68134.1383.2153, съставляващ УПИ IX-за тп, кв. 215, по действащ регулационен план на местност "Надежда 2а и 2б“, одобрен с Решение № 409 по Протокол № 43/18.07.2013 г. на СОС, актуван с Акт за частна общинска собственост № 3004/06.01.2017 г.
 1. Начална месечна конкурсна наемна цена, определена от сертифициран оценител, сключил Рамков договор със Столична община, съгласно Наредбата за цените при сделки с недвижими имоти на СО – 787,00 (седемстотин осемдесет и седем) лева без ДДС.
 1. Специфично конкурсно условие: за търговска дейност.
 1. Място за закупуване на конкурсната документация: СО – район "Надежда", гр. София ул. "Кирил Дрангов”, № 55, стая 101 от 08:30 до 17:00 ч. от 31.07.2023 г. до 30.08.2023 г. (включително).
 1. Цена на конкурсната документация е 120,00 (сто и двадесет) лева с включено ДДС.
 1. Гаранция за участие в конкурса – 300,00 (триста) лева.
 1. Конкурсни документи се подават в сградата на СО – район „Надежда“, ул. „Кирил Дрангов“ № 55, етаж 1. – фронтофис, срок за подаване от 31.07.2023 г. до 30.08.2023 г. (включително) от 08:30 ч. до 17:00 ч.
 1. Обявата за конкурса е публикувана в електронната  страница на СО, сайта на район „Надежда“, информационното табло в сградата на район „Надежда“  ул. „Кирил Дрангов“ № 55 – 1. етаж и в един национален ежедневник.
 1. Оглед на общинския имот може да бъде извършен всеки работен ден от 31.07.2023 г. до 30.08.2023 г. (включително) от 08:30 ч. до 17:00 ч.
 1. Конкурсът ще се проведе на 31.08.2023 г. от 10:00 часа в сградата на СО – район „Надежда“ , ул. „Кирил Дрангов“ № 55 етаж 3. – заседателна зала.
 1. В случай че в първоначално обявения срок  не постъпят оферти или е постъпила само  една оферта, срокът за подаване на оферти да бъде продължен с 15 дни.

За информация: 02 495 11 39, 60 – РКТД.

31.07.2023