Район "Надежда" обявява процедура за провеждане на конкурс за отдаване под наем на терени за разполагане на 6 бр. преместваеми обекти по типов проект и Схема № 10, 11 и 12 (ул. "Ген. Никола Жеков" и ул. "Търговска") в ж.к. "Надежда-4"


СТОЛИЧНА ОБЩИНА – РАЙОН „НАДЕЖДА”


гр. София – 1220, ул. „Кирил Дрангов” № 55, тел. 02/495-11-40, факс: 02/837-64-65
www.so-nadejda.com; е-mail: info@so-nadejda.com

 

 

На основание чл. 14, ал. 1, ал. 2 и ал. 7 от Закона за общинската собственост, чл. 55 от Закона за устройство на територията, чл. 13, ал. 1 и ал. 4, чл. 19, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от Наредбата за общинската собственост, чл. 30, ал. 1 и чл. 31, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси на Столичен общински съвет, чл. 30, ал. 1 от Наредбата за преместваемите обекти, за рекламните, информационните и монументално-декоративните елементи и за рекламната дейност на територията на СО и чл. 46 от ЗМСМА, в изпълнение на влязло в сила Решение № 489 по Протокол № 78, т. 79 от 15.06.2023 г. на Столичен общински съвет и Заповед № СОА23-РД09-1562/07.07.2023 г. на кмета на Столична община:

СО – РАЙОН „НАДЕЖДА“ ОТКРИВА:

 1. Процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 5 години на част, представляваща терен № 1 от имот – частна общинска собственост, както и за срок до предприемане на действия за реализиране на подробния устройствен план, но не повече от 5 години, на части, представляващи терен № 5, терен № 6, терен № 8, терен № 9 и терен № 14 от имоти – публична общинска собственост, за разполагане на преместваеми обекти по типов проект и одобрена от главния архитект на Столична община Схема № 10, 11 и 12 (ул. "Ген. Никола Жеков" и ул. "Търговска") за поставяне на 6 броя преместваеми обекти, район „Надежда“, ж.к. "Надежда" – 4. част, както следва:

1.1. терен № 1 с площ 12,00 кв. м за поставяне на павилион по типов проект;
1.2. терен № 5 с площ 12,00 кв. м за поставяне на павилион по типов проект;
1.3. терен № 6 с площ 12,00 кв. м за поставяне на павилион по типов проект;
1.4. терен № 8 с площ 6,00 кв. м за поставяне на павилион по типов проект;
1.5. терен № 9 с площ 6,00 кв. м за поставяне на павилион по типов проект;
1.6. терен № 14 с площ 24,00 кв. м за поставяне на павилион по типов проект.

 1. Начална месечна конкурсна наемна цена:
 • По т. 1.1. – 102,00 лв. (8,50 лв./кв. м) без ДДС;
 • По т. 1.2. – 102,00 лв. (8,50 лв./кв. м) без ДДС;
 • По т. 1.3. – 102,00 лв. (8,50 лв./кв. м) без ДДС;
 • По т. 1.4. – 54,00 лв. (9,00 лв./кв. м) без ДДС;
 • По т. 1.5. – 54,00 лв. (9,00 лв./кв. м) без ДДС;
 • По т. 1.6. – 192,00 лв. (8,00 лв./кв. м) без ДДС.
 1. Специфично конкурсно условие за всеки един от обектите от т. 1.1. до т. 1.6.:
 • По т. 1.1. – за храни и напитки, без продажбата на алкохолни напитки и цигарени изделия;
 • По т. 1.2. – за кафе, без продажбата на алкохолни напитки и цигарени изделия;
 • По т. 1.3. – за нехранителни стоки, без продажбата на алкохолни напитки и цигарени изделия;
 • По т. 1.4. – за пакетирани изделия, без продажбата на алкохолни напитки и цигарени изделия;
 • По т. 1.5. – за услуги, без продажбата на алкохолни напитки и цигарени изделия;
 • По т. 1.6. – за тестени изделия, без продажбата на алкохолни напитки и цигарени изделия.
 1. Място за закупуване на конкурсната документация: СО – район "Надежда", гр. София ул. "Кирил Дрангов”, № 55, стая 101 от 08:30 до 17:00 ч. от 28.07.2023 г. до 29.08.2023 г. (включително).
 1. Цена на конкурсната документация е 120,00 (сто и двадесет) лева с включено ДДС.
 1. Гаранция за участие в конкурса – 300,00 (триста) лева.
 1. Конкурсни документи се подават в сградата на СО – район „Надежда“ ул. „Кирил Дрангов“ № 55, етаж 1. – фронтофис, срок за подаване от 28.07.2023 г. до 29.08.2023 г. (включително) от 08:30 ч. до 17:00 ч.
 1. Обявата за конкурса е публикувана в електронната  страница на СО, сайта на район „Надежда“, информационното табло в сградата на район „Надежда“  ул. „Кирил Дрангов“ № 55 – 1. етаж и в един национален ежедневник.
 1. Оглед на общинския имот може да бъде извършен всеки работен ден от 28.07.2023 г. до 29.08.2023 г. (включително) от 08:30 ч. до 17:00 ч.
 1. Конкурсът ще се проведе на 30.08.2023 г. от 10:00 часа в сградата на СО – район „Надежда“ , ул. „Кирил Дрангов“ № 55 етаж 3. – заседателна зала.
 1. В случай че в първоначално обявения срок  не постъпят оферти или е постъпила само една оферта, срокът за подаване на оферти да бъде продължен с 15 дни.

За информация: 02 495 11 39, 60 – РКТД.

28.07.2023