Район "Надежда" обявява конкурс за отдаване под наем за срок до вземане на решение от компетентните органи за реализиране на предвиденото по ПУП мероприятие, на имот – частна общинска собственост, находящ се в гр. София, район „Надежда“, ул. „Ген. Никола Жеков“ № 8 – 10

СТОЛИЧНА ОБЩИНА – РАЙОН „НАДЕЖДА”   
гр. София, 1220, ул. „Кирил Дрангов” № 55, тел. 02/495-11-40, факс: 02/837-64-65
www.so-nadejda.com; е-mail: info@so-nadejda.com

На основание  чл. 14, ал. 1 и ал. 2 от Закона за общинската собственост, чл. 19, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от Наредбата за общинската собственост, чл. 30, ал. 1 и чл. 31, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси на Столичен общински съвет и чл. 46 от  ЗМСМА, в изпълнение на влязло в сила Решение № 244 по Протокол № 74, т. 28 от 06.04.2023 г. на Столичен общински съвет, и във връзка със Заповед № СОА 23-РД09-1151/09.05.2023 г. и Заповед № СОА23-РД09-1878/24.08.2023 г. на кмета на Столична община

СО – РАЙОН „НАДЕЖДА“ ОТКРИВА


1. Процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок до вземане на решение от компетентните органи за реализиране на предвиденото по ПУП мероприятие, но не повече от 5 (пет) години на имот – частна общинска собственост, находящ се в гр. София, район „Надежда“, ул. „Ген. Никола Жеков“ № 8 – 10, представляващи:
1.2. Помещение, с площ 80,00 кв. м, в сграда с идентификатор 68134.1377.2012.3.
2. Начална месечна конкурсна наемна цена, определена от сертифициран оценител, сключил Рамков договор със Столична община, съгласно Наредбата за цените при сделки с недвижими имоти на СО:
- По т. 1.2. – 416,00 (четиристотин и шестнадесет) лева без ДДС.
3. Специфично конкурсно условие:
- По т. 1.2. – за търговска дейност.
4. Място за закупуване на конкурсната документация: СО – район "Надежда", гр. София ул. "Кирил Дрангов”, № 55, стая 101 от 08:30 до 17:00 ч. от 31.08.2023 г. до 02.10.2023 г. (включително).
5. Цена на конкурсната документация е 120,00  (сто и двадесет) лева с включено ДДС.
6. Гаранция за участие в конкурса – 300,00 (триста) лева.
7. Конкурсни документи се подават в сградата на СО – район „Надежда“, ул. „Кирил Дрангов“ № 55, етаж 1 – фронтофис, срок за подаване от 31.08.2023 г. до 02.10.2023 г. (включително) от 08:30 ч. до 17:00 ч.
8. Обявата за конкурса е публикувана в електронната  страница на СО, сайта на район „Надежда“, информационното табло в сградата на район „Надежда“, ул. „Кирил Дрангов“ № 55 – 1. етаж и в един национален ежедневник.
9. Оглед на общинския имот може да бъде извършен всеки работен ден  до 02.10.2023 г. (включително) от 08:30 ч. до 17:00 ч.
10. Конкурсът ще се проведе на 03.10.2023 г. от 10:00 часа в сградата на СО – район „Надежда“, ул. „Кирил Дрангов“ № 55 етаж 3 – заседателна зала.
11. В случай че в първоначално обявения срок не постъпят оферти или е постъпила само една оферта, срокът за подаване на оферти да бъде продължен с 15  дни.
За информация: 02 495 11 39,60 – РКТД.

31.08.2023