Район "Надежда" обявява конкурс за отдаване под наем за срок от 5 (пет) календарни години на части от имоти – публична общинска собственост, за организиране на столово и бюфетно хранене в общинските училища на територията на район „Надежда“

СТОЛИЧНА ОБЩИНА – РАЙОН “НАДЕЖДА”​​​​​


  гр. София, 1220, ул. ”Кирил Дрангов” № 55, тел. 495-11-49, факс 02/837-64-65
  www.so-nadejda.com; e-mail: info@so-nadejda.com

   
На основание чл. 46 от Закона местното самоуправление и местната администрация, на основание  чл.14 ал. 7 и във връзка с ал. 2 от Закона за общинската собственост, и във връзка с чл. 6 от Наредбата за организиране на ученическо столово и бюфетно хранене в общинските училища на територията на Столична община на СОС и Заповед № СОА23-РД09-336/25.01.2023 г. на кмета на Столична община и във връзка със Заповед № РНД23-РД-56-305/29.05.2023 г. на кмета на район „Надежда“


 СО – РАЙОН “НАДЕЖДА“ ОТКРИВА


1. Процедура по провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 5 (пет) календарни години  на части от имоти – публична общинска собственост, за организиране на столово и бюфетно хранене в общинските училища на територията на СО – район „Надежда“, както следва: Обособени позиции:
1.1. Ученически бюфет с площ 33,40 кв. м, в 16. ОУ „Райко Жинзифов“, с адрес: Гр. София, район „Надежда“, ул. „Дравски бой“ № 7, с АОС № 2748/2016 г., с идентификатор 68134.1386.2825.1.
Начална конкурсна месечна наемна цена – 21,00 (двадесет и един) лв. без ДДС, на основание чл. 28, ал. 2 от Наредба за цените при сделки с недвижими имоти на Столична община.
1.2. Ученическо столово хранене (разливно) с площ 53,00 кв. м, в 16. ОУ „Райко Жинзифов“, с адрес: Гр. София, район „Надежда“, ул. „Дравски бой“ № 7, с АОС № 2748/2016 г., с идентификатор 68134.1386.2825.1.
Начална конкурсна месечна наемна цена – 33,00 (тридесет и три) лв. без ДДС, на основание чл. 28, ал. 2 от Наредба за цените при сделки с недвижими имоти на Столична община.
1.3. Ученически бюфет с площ 25,52 кв. м, в 54. СУ „Св. Иван Рилски“, с адрес: Гр. София, район „Надежда“, ул. „Йордан Хаджиконстантинов-Джинот“ № 38, с АОС № 3207/2018 г. с идентификатор 68134.1381.2202.5.
Начална конкурсна месечна наемна цена – 14,00 (четиринадесет) лв. без ДДС, на основание чл. 28, ал. 2 от Наредба за цените при сделки с недвижими имоти на Столична община.
1.4. Ученическо столово хранене (кухня – майка) с площ 362,00 кв. м, в 54. СУ „Св. Иван Рилски“, с адрес: Гр. София, район „Надежда“, ул. „Йордан Хаджиконстантинов-Джинот“ № 38, с АОС № 3207/2018 г. с идентификатор 68134.1381.2202.7.
Начална конкурсна месечна наемна цена – 188,00 (сто осемдесет и осем) лв. без ДДС, на основание чл. 28, ал. 2 от Наредба за цените при сделки с недвижими имоти на Столична община.
1.5. Ученически  бюфет с площ 33,40 кв. м, в 15. СУ „Адам Мицкевич“, с адрес: Гр. София, район „Надежда“, ул. „Йордан Хаджиконстантинов-Джинот“ № 68, с АОС № 2542/2015 г. с идентификатор 68134.1382.2171.3.
Начална конкурсна месечна наемна цена – 21,00 /двадесет и един/ лв. без ДДС, на основание чл. 28, ал. 2 от Наредба за цените при сделки с недвижими имоти на Столична община.
1.6. Ученическо столово хранене (кухня – майка) с площ 130,00 кв. м, в 15. СУ „Адам Мицкевич“, с адрес: Гр. София, район „Надежда“, ул. „Йордан Хаджиконстантинов-Джинот“ № 68, с АОС № 2542/2015 г. с идентификатор 68134.1382.2171.4.
Начална конкурсна месечна наемна цена – 80,00 (осемдесет/ лв. без ДДС, на основание чл. 28, ал. 2 от Наредба за цените при сделки с недвижими имоти на Столична община.
1.7. Ученическо столово хранене (разливно) с площ 36,00 кв. м, в 102. ОУ „Панайот Волов“, с адрес: Гр. София, район „Надежда“, ул. „Звезда“ № 3, с АОС № 1892/2012 г. с идентификатор 68134.1384.206.4.
Начална конкурсна месечна наемна цена – 23,00 (двадесет и три) лв. без ДДС, на основание чл. 28, ал. 2 от Наредба за цените при сделки с недвижими имоти на Столична община.
1.8. Ученическо столово хранене с площ 26,00 кв. м, в 98. НУ „Св. Св. Кирил и Методий“, с адрес: Гр. София, район „Надежда“, кв. "Илиянци", ул. „Махония“ № 2, с АОС № 1846/2012 г. с идентификатор 68134.1371.234.1.
Начална конкурсна месечна наемна цена – 14,00 (четиринадесет) лв. без ДДС, на основание чл. 28, ал. 2 от Наредба за цените при сделки с недвижими имоти на Столична община.
1.9. Ученическо столово хранене (кухня – майка) с площ 130,00 кв. м, в 101. СУ „Бачо Киро“, с адрес: Гр. София, район „Надежда“, ул. „Илинденско въстание“ № 36, с АОС № 2012/2012 г. с идентификатор 68134.1386.517.2.
Начална конкурсна месечна наемна цена – 80,00 (осемдесет) лв. без ДДС, на основание чл. 28, ал. 2 от Наредба за цените при сделки с недвижими имоти на Столична община.
1.10. Ученически  бюфет с площ  43,00 кв. м, в 101. СУ „Бачо Киро“ – голяма сграда, с адрес: Гр. София, район „Надежда“, ул. „Илинденско въстание“ № 36, с АОС № 2012/2012 г. с идентификатор 68134.1386.517.2.
Начална конкурсна месечна наемна цена – 27,00 (двадесет и седем) лв. без ДДС, на основание чл. 28, ал. 2 от Наредба за цените при сделки с недвижими имоти на Столична община.
1.11. Ученически  бюфет с площ 12,08 кв. м, в 101. СУ „Бачо Киро“ – голяма сграда, с адрес: Гр. София, район „Надежда“, ул. „Илинденско въстание“ № 36, с АОС № 2012/2012 г. с идентификатор 68134.1386.517.3.
Начална конкурсна месечна наемна цена – 8,00 (осем) лв. без ДДС, на основание чл. 28, ал. 2 от Наредба за цените при сделки с недвижими имоти на Столична община.
1.12. Ученически  бюфет с площ  12,60 кв. м, в  101. СУ „Бачо Киро“ – малка сграда, с адрес: Гр. София, район „Надежда“, ул. „Илинденско въстание“ №36, с АОС № 2012/2012г. с идентификатор 68134.1386.517.7.
Начална конкурсна месечна наемна цена – 8,00 (осем) лв. без ДДС, на основание чл. 28, ал. 2 от Наредба за цените при сделки с недвижими имоти на Столична община.
2. Място за закупуване на конкурсната документация: СО – район "Надежда", гр. София ул. "Кирил Дрангов”, № 55, стая 100.
Конкурсната документация може да бъде закупена и по банков път по сметка на СО – район „Надежда", IBAN: BG76SOMB91303124911801, BIC: SOMBBGSF при „Общинска банка“ АД – клон „Денкоглу“.
3. Критерии за подбор: участниците в конкурса трябва да отговарят на изискванията на чл. 5 от Наредба за организиране на ученическо столово и бюфетно хранене в общинските училище на територията на Столична община.
4. Критерии за оценка: регламентирани в чл. 8, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от Наредба за организиране на ученическо столово и бюфетно хранене в общинските училища на територията на Столична община.

По обособени позиции – Ученическо столово хранене (разливно) и Ученическо столово хранене (кухня – майка) – за един ученик цена на купон за основно обедно меню не по-малко от 4,70 лв. (четири лева и седемдесет стотинки) без ДДС за възрастова група от 7 – 13 години, за един ученик цена на купон за основно обедно меню не по-малко от 5,00 лв. (пет лева) без ДДС за възрастова група от 14 – 18 години и цена на един купон за ученик със специфични хранителни потребности не по-малко от 5,50 лв. (пет лева и петдесет стотинки) без ДДС; предложение за безплатен обяд не по-малко от 2% от общия брой на учениците, които се хранят в стола.

По обособени позиции – Ученичски бюфет – предложение за осигуряване на безплатни закуски не по-малко от 2% от общия брой на учениците в училището.   
5. Критерии за комплексна оценка .
6. Цена на конкурсната документация: 120,00 (сто и двадесет) лева с ДДС.
7. Гаранция за участие в конкурса: 1 000,00 (хиляда) лева.
8. Място за подаване на оферти: административната сграда на СО – район „Надежда“, адрес: Гр. София, район „Надежда“, ул. "Кирил Дрангов" 55, етаж. 1 – фронтофис.
9. Срок за закупуване на документацията за участие и подаване на оферти: от 08:30 часа на 01.06.2023 г. до 17:00 часа на 21.06.2023 г. (включително).
10. Оглед на обектите: всеки работен ден от 08:30 часа до 16:00 часа след предварителна заявка на телефон: 02/ 495-11-39, 60 отдел „ОС и ТД“ на район „Надежда“.
11. Дата, място и час на провеждане на конкурса: 22.06.2023 г. от 10:00 ч. в сградата на СО – район „Надежда“, адрес: Гр. София, район „Надежда“, ул. „Кирил Дрангов“ № 55, ет. 3,  заседателна зала.
12. Обявата за конкурса да бъде публикувана  в електронната  страница на Столична община, на таблото за обявления в сградата на Столична община, сайта на Столична община – район „Надежда“, информационното табло в сградата на СО – район „Надежда“ и в един национален ежедневник.
13. В случай че в първоначално обявения срок не постъпят оферти или е постъпила само една оферта, срокът за подаване на оферти да бъде продължен с 15 дни.

01.06.2023