131. СУ „Кл. А. Тимирязев“, район “Младост”, обявява процедура по провеждане на публично оповестен конкурс за осъществяване на ученическо столово и бюфетно хранене за срок от 5 (пет) години

О Б Я В Л Е Н И Е

в изпълнение на Решение № 106 от 09.02.2023 г. на Столичен общински съвет и Заповед № СОА23-РД09-598/23.02.2023 г. на кмета на Столична община и на основание чл. 259, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование, във връзка с чл. 6, ал. 2 от Наредбата за организиране на ученическо столово и бюфетно хранене в общинските училища на територията на Столична община със Заповед на директора на 131. СУ „Климент А. Тимирязев“ е открита процедура по провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на обект, представляващ част от недвижим имот – публична общинска собственост, за осъществяване на дейност за ученическо столово хранене в 131. СУ „Климент А. Тимирязев“, намиращо се на територията на Столична община – район „Младост“.

1. Специфично конкурсно условие: за ученическо столово хранене. Месечна наемна цена – 166,22 лв. без ДДС. Срок на договора – 5 (пет) години.
2. Гаранцията за участие в конкурса е в размер на 1 000,00 (хиляда) лева.
3. Конкурсната документация може да бъде закупена всеки работен ден от 08:30 часа до 16:00 часа до крайния срок за подаване на оферти, в сградата на 131. СУ „Климент А. Тимирязев“, с адрес: Гр. София „Младост 4“, ул. „Филип Аврамов“ № 29, канцелария. Стойността на конкурсната документация е 60,00 (шестдесет) лева с ДДС и се заплаща по банков път на следната банкова сметка:
IBAN: BG84SOMB91303142978101, при “Общинска банка” АД.

4. Оферти се подават всеки работен ден от 08:30 до 16:00 часа до 06.07.2023 г., в 131. СУ „Климент А. Тимирязев“, с адрес: Гр. София „Младост 4“, ул. „Филип Аврамов“ № 29, канцелария.
5. Публичното заседание за отваряне на предложенията ще се проведе на 07.07.2023 г. от 10:00 ч. в сградата на 131. СУ „Климент А. Тимирязев“, с адрес: Гр. София „Младост 4“, ул. „Филип Аврамов“ № 29 – учителска стая.
6. Конкурсът е открит и конкурсната документация е утвърдена със Заповед № РД-1501/15.06.2023 г. на директора на 131. СУ „Климент А. Тимирязев“.
7. Документацията е публикувана на електронната страница на районната администрация, на чиято територия се намира училището и на сайта на Столична община, раздел “Бизнес, инвестиции, строителство”, подраздел “Търгове и конкурси”, и на информационните табла в района и Столична община. Допълнително информация за конкурса се оповестява на електронната страница и/или по друг подходящ начин, вкл. като се постави обявление на подходящо място в училището.

ПРИЛОЖЕНИЯ:
Заповед № РД-1501/15.06.2023 г. на директора на 131. СУ „Климент А. Тимирязев“
Конкурсна документация

Директор на 131. СУ "Климент А. Тимирязев":
                      /Таня Монева/

15.06.2023