Район "Лозенец" обявява конкурс за отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост, за поставяне на преместваеми самостоятелни търговски и мобилни съоръжения от подробно описани в одобрена Схема № 6 от главния архитект на Столична община на територията на „Зоологическа градина – София“ в ПИ с идентификатор 68134.903.1170, кв. 1, м. „Зоопарк“

 

ОБЯВЛЕНИЕ

 

Район „Лозенец“ – Столична община

На основание чл. 31, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси и в изпълнение на Заповед № СОА22-РД09-1468/26.08.2022 г. на кмета на Столична община

Обявява конкурс за отдаване под наем за срок от 5 години на част от имот – публична общинска собственост, за поставяне на преместваеми самостоятелни търговски и мобилни съоръжения от подробно описани в одобрена Схема № 6 от главния архитект на Столична община на територията на „Зоологическа градина – София“ в ПИ с идентификатор 68134.903.1170, кв. 1, м. „Зоопарк“, район „Лозенец“, както следва:

  1. Павилион по типов проект (общински или корпоративен) за продажба на безалкохолни напитки с площ от 9 кв. м.
  2. Павилион по типов проект (общински или корпоративен) за продажба на кафе, закуски с площ от 9 кв. м.
  3. Мобилно търговско съоръжение за продажба на ядки с площ от 1,50 кв. м.

Специфично конкурсно условие за павилионите: за продажба на безалкохолни напитки – 1 брой; за продажба на кафе, закуски – 1 брой.
Специфично конкурсно условие за мобилното съоръжение: за продажба на ядки.

1. Начална конкурсна месечна наемна цена за павилионите е 48,93 лв. (четиридесет и осем лева и 93 ст.) без ДДС на кв. м или 441 лв. (четиристотин четиридесет и един лева) без ДДС за цялата площ.
Начална конкурсна месечна наемна цена за мобилното съоръжение е 119,33 лв. (сто и деветнадесет лева и 33 ст.) без ДДС на кв. м или 179 лв. (сто седемдесет и девет лева) без ДДС за цялата площ.

Конкурсът се провежда по реда на Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси на СОС и Наредба за преместваемите обекти, за рекламните, информационните и монументално-декоративните елементи и за рекламната дейност на територията на СО.

2. Място за закупуване на конкурсната документация: гр. София, бул. „Васил Левски“ № 2, ет. 2, деловодство от 8:30 – 17:00 ч. до 23.06.2023 г. (вкл.)

3. Цена на конкурсната документация – 60 лв.

4. Гаранция за участие в конкурса – 100 лв.

5. Конкурсните документи се подават в сградата на район „Лозенец“, ет. 2, деловодство до 17:00 ч. на 23.06.2023 г.

6. Конкурсът ще се проведе на 26.06.2023 г. от 10:00 ч. в сградата на район „Лозенец“, ет. 7, зала 71.

За информация: тел. 02 865 69 36.

22.05.2023