Район "Кремиковци" обявява публично оповестен конкурс за отдаване под наем на нежилищни имоти, собственост на Столична община, предоставени за управление на общински училища, които се намират в училищни сгради и/или прилежащите им площи

 

СТОЛИЧНА ОБЩИНА – РАЙОН „КРЕМИКОВЦИ“

 

ОБЯВЛЕНИЕ

 

На основание чл. 8, ал. 1 и чл. 14, ал. 7, във връзка с ал. 2 от Закона за общинската собственост, чл. 13, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за общинската собственост, чл. 1, т. 2, във връзка с чл. 4, ал. 3 и чл. 30, ал. 1 и ал. 4 от Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси на Столичен общински съвет и чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка със  Заповед № СОА22-РД09-3058/12.12.2022 г. на СО

 

ОБЯВЯВА КОНКУРС

Публично оповестен конкурс за отдаване под наем на нежилищни имоти, собственост на Столична община, предоставени за управление на общински училища, които се намират в училищни сгради и/или прилежащите им площи, съгласно обявата, публикувана на електронната страница на СО, в един национален ежедневник, както и на информационното табло в сградата на районната администрация, представляващ:

Обособена позиция № 1:
В 85. СУ „Отец Паисий“
– част от училищна сграда с идентификатор 68134.8553.86.1, с адрес: гр. София, кв. "Враждебна", ул. „59-та“ № 13, АпОС № 2527/03.01.2013 г., представляващ:
- Ученически бюфет с площ  76,00 кв. м.
Месечна наемна цена
, определена по реда на чл. 28, ал. 2 от Наредбата за цените при сделките с недвижими имоти на СО – 35,00 лв. (тридесет и пет лева) без ДДС.

Обособена позиция № 2:
В 115. ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – част от училищна сграда с идентификатор 16448.7721.146.1, с адрес: гр. София, с. Горни Богров, ул. „Черковна“ № 9, АпОС № 1926/08.06.2012 г., представляващ:
- Ученически бюфет с площ  25,00 кв. м.
Месечна наемна цена, определена по реда на чл. 28, ал. 2 от Наредбата за цените при сделките с недвижими имоти на СО – 9,00 лв. (девет лева) без ДДС.

Обособена позиция № 3:
В 116. ОУ „Паисий Хилендарски“ – част от училищна сграда с идентификатор 87401.7501.358.4, с адрес: гр. София, с. Яна, ул. „Васил Левски“ № 32, АпОС № 2864/29.01.2015 г., представляващ:
- Ученически бюфет с площ  346,00 кв. м.
Месечна наемна цена, определена по реда на чл. 28, ал. 2 от Наредбата за цените при сделките с недвижими имоти на СО – 107,00 лв. (сто и седем лева) без ДДС.

Обособена позиция № 4:
В 117. СУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – част от училищна сграда с идентификатор 07140.8092.447.1, с адрес: гр. София, гр. Бухово, ул. „Младежка“ № 34, АпОС № 1595/12.09.2011 г., представляващ:
- Ученически бюфет с площ  46,75 кв. м.
Месечна наемна цена, определена по реда на чл. 28, ал. 2 от Наредбата за цените при сделките с недвижими имоти на СО – 16,00 лв. (шестнадесет лева) без ДДС.

Обособена позиция № 5:
В 162. ОУ „Отец Паисий“ – част от училищна сграда с идентификатор 68134.8360.767.1, с адрес: гр. София, кв. "Ботунец", ул. „Цар Самуил“ № 10, АпОС № 2934/16.05.2016 г., представляващ:
- Ученически бюфет с площ  26,00 кв. м.
Месечна наемна цена, определена по реда на чл. 28, ал. 2 от Наредбата за цените при сделките с недвижими имоти на СО – 12,00 лв. (дванадесет лева) без ДДС.

Обособена позиция № 6:
В 159. ОУ „Васил Левски“ – сграда в прилежащата част  на поземлен имот с идентификатор 68134.8400.55, с адрес: гр. София, кв. "Челопечене", ул. „Ангел Маджаров“ № 31, АОС № 111/26.02.1997 г., представляващ:
- Ученически бюфет с площ  10,00 кв. м.
Месечна наемна цена, определена по реда на чл. 28, ал. 2 от Наредбата за цените при сделките с недвижими имоти на СО – 3,50 лв. (три лева и петдесет ст.) без ДДС.

 

ОБЩА ЗАБЕЛЕЖКА:

1. Върху наемната цена на обекта ще се начислява ДДС;
2. Цена на конкурсната документация: 60 лв. с ДДС;
3. Гаранция за участие в конкурса: 120 лв.
4. Място за закупуване на конкурсната документация: Център за административно и информационно обслужване – район „Кремиковци“, кв. „Ботунец“, п.к. 1870, ул. „Челопешко шосе“ № 267, вх. Б, ет. 1, всеки работен ден от 23.12.2022 г. до 01.02.2023 г., включително от 8:30 до 17:00 часа.
5. Място и краен срок за подаване на офертите за участие (лично или чрез пълномощник): Център за административно и информационно обслужване – район „Кремиковци“, кв. „Ботунец“, п.к. 1870, ул. „Челопешко шосе“ № 267, вх. Б, ет. 1, всеки работен ден от 23.12.2022 г. до 01.02.2023 г., включително от 8:30 до 17:00 часа.
6. Място, дата и час за провеждане на конкурса: Район „Кремиковци“, кв. „Ботунец“, п.к. 1870, ул. „Челопешко шосе“ № 267, вх. Б, ет. 1, на 02.02.2022 г. от  10:00 часа.
7. Организатор на конкурса: СО – район „Кремиковци“ – кв. „Ботунец“, п.к. 1870, ул. „Челопешко шосе“ № 267, тел. 02/994 52 81, e-mail:sokre@abv.bg

 

 

КМЕТ НА РАЙОН „КРЕМИКОВЦИ“:

                             /ЛИЛИЯ ДОНКОВА/

 

23.12.2022