Район "Връбница" обявява конкурс за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на части от имот – публична общинска собственост, за осъществяване на ученическо столово и бюфетно хранене в сградата на 146. ОУ „Патриарх Евтимий“


О Б Я В А


На основание чл. 14, ал. 7 във връзка с ал. 2 от Закона за общинската собственост, чл. 3, ал. 1, ал. 3 и ал. 6, чл. 6, ал. 1, чл. 7 от Наредба за организиране на ученическо столово и бюфетно хранене в общинските училища на територията на Столична община, във връзка с чл. 28, ал. 2 от Наредба за цените при сделки с недвижими имоти на Столична община, в изпълнение на Решение № 653/13.07.2023 г. по Протокол № 80, т. 54 на Столичния общински съвет и на основание Заповед № СОА23-РД09-1674/26.07.2023 г. на кмета на Столична община

СТОЛИЧНА ОБЩИНА – РАЙОН „ВРЪБНИЦА“, обявява процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на части от имот – публична общинска собственост, за осъществяване на ученическо столово и бюфетно хранене в сградата на 146. ОУ „Патриарх Евтимий“, с идентификатор 12084.2700.527.1 по КККР, находяща се в поземлен имот с идентификатор 12084.2700.527 по КККР на с. Волуяк, актуван с Акт за публична общинска собственост № 7/13.12.1996 г., вписан в Служба по вписванията на гр. София под № 294, том II, рег. 2588 от 27.08.2006 г., с административен адрес: с. Волуяк, ул. „Зорница“ № 63, при следните условия:
Ученически стол и ученически бюфет с обща площ от 299,40 кв. м.
Специфично конкурсно условиеза ученическо столово и бюфетно хранене.
Месечна  наемна   цена – 156,00 лева (сто петдесет и шест) без ДДС, определена на основание чл. 28, ал. 2 от Наредбата за цените при сделките с недвижими имоти на Столична община.
Цена на конкурсната документация е 60,00 (шестдесет) лева с включен ДДС.
Място на закупуване на конкурсната документация – всеки работен ден от 08:30 часа на 31.08.2023 г. до 17:00 ч. на 19.09.2023 г. (включително) в сградата на СО – район „Връбница”, бул. „Хан Кубрат”, бл. 328, вх. Б, стая 104 срещу представяне на документ за платена цена/касово бордеро или платежно нареждане при заплащане на цената по банков път по сметка на СО – район „Връбница", посочена в конкурсната документация.
Гаранция за участие в конкурс: 100,00 (сто) лева.
Краен срок за подаване на оферти – до 17:00 часа на 20.09.2023 г.
Отварянето на предложенията ще се проведе на публично заседание на комисията на 21.09.2023 г., 10:00 ч.,
 в сградата на СО – район “Връбница”, стая № 402.
При  неподадени оферти или при една подадена оферта, конкурсът ще бъде продължен с 15 (петнадесет) календарни дни.
Оглед на обектите – може да бъде извършен всеки работен ден, считано от 31.08.2023 г. до 20.09.2023 г., след предварителна заявка на тел. 02/495 77 67 или на email: elena.ivanova@vrabnitsa.bg        
Заповедта и одобрената с нея документация са публикувани на електронната страница на СО – район "Връбница",   www.vrabnitsa.bg/, раздел „Обявления“, на сайта на Столична община www.sofia.bg, раздел "Бизнес, инвестиции, строителство", подраздел "Търгове и конкурси", и на информационните табла в сградите на районната администрация, Столична община и  училището.
Адрес и телефон на организатора: гр. София, 1229, бул. ”Хан Кубрат”, бл. 328, вх. Б, отдел ПОКТДС, тел. 02/495-77- 67.Приложения:
Заповед № РВР23-РД56-201/30.08.2023 г. на кмета на район „Връбница“
Конкурсна документаци за участие в конкурса


КМЕТ НА
СО – РАЙОН „ВРЪБНИЦА"
МЛАДЕН МЛАДЕНОВ

31.08.2023