Район "Връбница" обявява конкурс за отдаване под наем на нежилищен имот (една стая и обслужващо помещение) в ж.к. „Връбница-2“, бл. 635, за стопанска дейност


Столична община – район „Връбница”, бул. „Хан Кубрат”, бл. 328, вх. Б, на основание чл. 14, ал. 1 от Закона за общинската собственост, чл. 13 от Наредбата за общинската собственост, чл. 30, ал. 3 от  Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси и Заповед  № СОА23-РД09-849/27.03.2023 г. на кмета на Столична община, обявява конкурс за отдаване под наем на нежилищен имот – частна общинска собственост, представляващ помещение със застроена площ от 23,80 кв. м, състоящо се от една стая и обслужващо помещение, което е самостоятелен обект в сграда с идентификатор 68134.2815.2895.2.50, находящо се в бл. 635, вх. Б, ет. 1, ж.к. „Връбница-2“, разположено в сграда с идентификатор 68134.2815.2895.2 по кадастрална карта и кадастралните регистри на гр. София, район „Връбница“, одобрени със Заповед №РД-18-39/20.07.2011 г. на изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър, актуван с Акт за частна общинска собственост № 3011/11.09.2015 г., вписан в книги за вписване с вх. рег. №60200/14.10.2015 г., том CXLIII, № 140, имотна партида 131040.

Срок за отдаване под наем – 5 (пет) години.

Начална наемна цена – 71,40 (седемдесет и един лева и 40 ст.) лева за месец, без ДДС.

Специфично конкурсно условие – за стопанска дейност.

Закупуването  на  конкурсната  документация  ще  се  извършва  в  сградата  на  СО – район „Връбница”, бул. „Хан Кубрат”, бл. 328, вх. Б, стая 104 до 16:00 ч. на 04.05.2023 г.

Цена на конкурсната документация е 60,00 лв. (шестдесет лева) с включен ДДС.

Гаранция за участие в конкурс 100,00 (сто) лева.

Срок за подаване на документи до 16:00 ч. на 09.05.2023 г. в сградата на район „Връбница”, стая № 102.

Разглеждане и оценяване на предложенията на 10.05.2023 г. от 11:00 часа в сградата на район “Връбница”, стая № 402. Телефон за връзка: 02/495-77-67.

 

КМЕТ НА СО – РАЙОН „ВРЪБНИЦА”
МЛАДЕН МЛАДЕНОВ

10.04.2023