Район ”Витоша” удължава срока за приемане на оферти с 15 дни във връзка с конкурс с предмет: „Отдаване под наем за срок от 7 (седем) години на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ едноетажна сграда за обществено хранене – кафе – сладкарница

 О Б Я В Л Е Н И Е

На основание чл. 31, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси на СОС и в изпълнение на Заповед № СОА23-РД09-1802/14.08.2023 г. на кмета на Столична община,

ОБЯВЯВАМ

Удължаването на срока за приемане на оферти с 15 дни във връзка с конкурс с предмет: „Отдаване под наем за срок от 7 (седем) години на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ едноетажна сграда за обществено хранене – кафе – сладкарница с идентификатор 11394.1796.833.5 с площ от 145.00 кв. м, находящ се в с. Владая, ул. „Войнишко въстание“ № 59 със специфично конкурсно условие – кафе – сладкарница, АЧОС № 716/01.12.1999 г.”        

 ОПРЕДЕЛЯМ:

- Срок за наемане – 7 (седем) години;
- Гаранция за участие в конкурса – 1 000 (хиляда) лева.

Гаранцията се предоставя от участника под формата на документ за внесена сума по сметка на СО – район ”Витоша”: IBAN BG37SOMB91303324910401, BIC SOMBBGSF, Oбщинска банка АД, клон „Красно село“.

- Конкурсната документация се закупува от касата на СО – район ”Витоша”, гр. София, ул. ”Слънце” № 2, ет. 1, всеки работен ден от 08:30 ч. на 20.10.2023 г. до 16:30 ч. на 06.11.2023 г.;
- Цената на конкурсната документация е 100 (сто) лв. с вкл. ДДС;
- Начална конкурсна месечна наемна цена – 768 (седемстотин шестдесет и осем) лева без вкл. ДДС.
Краен срок за подаване на офертите – 16:30 ч. на 07.11.2023 г. в деловодството на СО – район ”Витоша”, гр. София, ул. „Слънце“ № 2, ет. 1.
Конкурсът ще се проведе на 08.11.2023 г. от 10:00 ч. в заседателната зала на СО – район ”Витоша”, ул. „Слънце”№ 2, ет. 2.

Удължаването на конкурса да бъде обявено в електронната страница на СО – район”Витоша”, на таблото за обяви в сградата на СО – район”Витоша” и в сградата на СО.
    
                                                    
ЗА КМЕТ НА СО – РАЙОН “ВИТОША”:
Заповед № РВТ23-РД15-203/25.09.2023 г. /БОРИСЛАВ ТОМИРКОВ/

20.10.2023