Район "Витоша" обявява конкурс за отдаване под наем на триетажна сграда и терен, находящи се в кв. "Княжево", ул. „Войводина могила“ № 136, за частно училище


О Б Я В Л Е Н И Е

СО – район „Витоша“, на основание Решение № 492 по Протокол № 78, т. 82 от 15.06.2023 г. на Столичен общински съвет, Заповед № СОА23-РД09-1565/07.07.2023 г. на кмета на Столична община, обявява конкурс за отдаване под наем на недвижим имот – публична общинска собственост, представляващ триетажна сграда, състояща се от 16 бр. стаи и един салон, с идентификатор 68134.1896.710.1, с площ от 442,00 кв. м, ведно с поземлен имот с идентификатор 68134.1896.710, с площ от 3 067,00 кв. м, находящо се в кв. "Княжево", ул. „Войводина могила“ № 136, АпОС №2674/29.07.2023 г., със специфично конкурсно условие – за частно училище.

  • Срок за наемане – 5 (пет) години;
  • Гаранция за участие в конкурса – 4 000 (четири хиляди) лева.

Гаранцията се предоставя от участника под формата на документ за внесена сума по сметка на СО – район „Витоша”: IBAN: BG37SOMB91303324910401, BIC: SOMBBGSF, Общинска банка АД – клон „Красно село”

  • Конкурсната документация се закупува на касата на СО – район “Витоша” – гр. София, ул. “Слънце” № 2, ет. 1, всеки работен ден от 08:30 ч. на 28.07.2023 г. до 16:30 ч. на 28.08.2023 г. вкл.

Цената на конкурсната документация е 100,00 (сто) лева с вкл. ДДС.

  • Краен срок за приемане на офертите – 16:30 ч. на 29.08.2023 г. в деловодството на СО – район „Витоша”, град София, ул. „Слънце“ № 2, ет. 1.
  • Конкурсът ще се проведе на 30.08.2023 година от 10:00 часа в заседателната зала на СО – район „Витоша”, ул. „Слънце” № 2, ет. 2.
  • Адрес и телефон на организатора:

СО – район „Витоша“, ул. „Слънце“ № 2, тел 02/818 79 32.


КМЕТ НА РАЙОН „ВИТОША”:
/ИНЖ. ТЕОДОР ПЕТКОВ/

28.07.2023