Първа МБАЛ – София „Св. Йоан Кръстител” ЕАД, обявява конкурс за отдаване под наем на части от недвижим имот – частна общинска собственост – кабинет № 24 и кабинет № 36, за извършване на медицинска дейност, за общопрактикуващ лекар

 

О Б Я В А

 

Изпълнителният директор на Университетска Първа МБАЛ – София „Св. Йоан Кръстител” ЕАД, обявява конкурс за отдаване под наем на части от недвижим имот – частна общинска собственост – кабинет № 24 и кабинет № 36, за извършване на медицинска дейност, за общопрактикуващ лекар.
• Кабинет № 24 – 18 кв. м, за извършване на медицинска дейност, за общопрактикуващ лекар, находящ се на първия етаж в УПМБАЛ – София „Св. Йоан Кръстител” ЕАД;
• Кабинет № 36 – 18 кв. м, за извършване на медицинска дейност, за общопрактикуващ лекар, находящ се на първия етаж в УПМБАЛ – София „Св. Йоан Кръстител” ЕАД;

Конкурсът ще се проведе на 08.12.2022 г., от 11:00 ч., в сградата на Университетска Първа МБАЛ – София „Св. Йоан Кръстител” ЕАД, Административен блок, стая № 6.

Срок на договора за отдаване под наем – 3 години.

Месечната наемна цена ще се заплаща от 1-во до 15-то число на текущия месец по банкова сметка – IBAN BG 22 SOMB 91301027529303; BIC SOMBBGSF; Общинска банка или в касата на Университетска Първа МБАЛ – София „Св. Йоан Кръстител” ЕАД.

Оглед на помещенията ще се извършва от 09:00 до 16:00 часа, всеки работен ден, в дните от 21.11.2022 г. до 30.11.2022 г. включително, след представен документ за закупена документация. Телефон за контакт: 02/8059263 – отдел „Обществени поръчки”.

Конкурсната документация се получава всеки работен ден, от 09:00 до 16:00 часа, в дните от 21.11.2022 г. до 30.11.2022 г. включително, в стая № 6 – Административен блок на Университетска Първа МБАЛ – София „Св. Йоан Кръстител” ЕАД, след заплащане на цената в касата на лечебното заведение.

Документи за участие в конкурса се подават до 16:00 часа на 07.12.2022 г., в деловодството на Университетска Първа МБАЛ – София „Св. Йоан Кръстител” ЕАД.

Депозит за участие в размера на: 100,00 лв. (сто лева) – Депозитът се превежда по банкова сметка – IBAN BG 22 SOMB 91301027529303;  BIC SOMBBGSF, Общинска банка, или на ръка в касата на УПМБАЛ – София „Св. Йоан Кръстител” ЕАД.

Цена на конкурсната документация: 10,00 лв. (десет лева) без ДДС.

21.11.2022