Обществено обсъждане на проект за ПУП-ИПРЗ в обхвата на УПИ I – „за ЖС“, кв. 20, м. „ж.к. Люлин–Разширение–запад“, район „Люлин“ за образуване на нов УПИ VIII-562,196, кв. 20, м. „ж.к. Люлин–Разширение–запад“, район „Люлин“, поземлени имоти (ПИ) с идентификатори 68134.4354.562 и 68134.4354.196 (стар), нов ПИ с идентификатор 68134.4354.787 по КККР, и план схеми по чл. 108 от ЗУТ, СО – Район „Люлин“

О Б Я В Л Е Н И Е

СТОЛИЧНА ОБЩИНА - РАЙОН „ЛЮЛИН"
 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

В изпълнение на чл. 22, ал. 4 и чл. 127, ал. 1 от Закона за устройство на територията, чл. 5, ал. 4 от Закона за устройството и застрояването на Столична община и Наредбата за реда и начина за провеждане на обществени обсъждания (НРНПОО), приета с Решение № 661 по Протокол № 41/12.10.2017г. на СОС, изм. и доп. – Решение №1 по Протокол №26 от 14.01.2021г., Ви уведомяваме, че е издадена Заповед № РЛН23-РД09-281/24.08.2023 г. на Кмета на СО – Район „Люлин“ за провеждане на обществено обсъждане на проект за ПУП-ИПРЗ в обхвата на УПИ I – „за ЖС“, кв. 20, м. „ж.к. Люлин–Разширение – запад“, район „Люлин“ за образуване на нов УПИ VIII-562,196, кв. 20, м. „ж.к. Люлин–Разширение – запад“, район „Люлин“, поземлени имоти (ПИ) с идентификатори 68134.4354.562 и 68134.4354.196 (стар), нов ПИ с идентификатор 68134.4354.787 по КККР, и план схеми по чл. 108 от ЗУТ, СО – Район „Люлин“.
Представянето на проекта да се проведе на 11.09.2023 г. от 17:00 ч. в Културен център „Люлин“ на адрес: гр. София, ж.к. Люлин 3, бул. „Захари Стоянов“, бл. 324-325П.
В срок до 17:00 ч. на 21.09.2023 г. могат да се подават писмени становища, мнения и предложения по проекта, които да са адресирани до Кмета на район „Люлин“. Становищата се подават в деловодството на район „Люлин” – гр. София, бул. „Захари Стоянов“ №15 или електронно – до lyulin@sofia.bg – със задължително посочване на имена и данни за контакт на подателя. Становища постъпили след определения срок не се разглеждат.
Проектът е изложен в сградата на Район „Люлин“, бул. „Захари Стоянов“ №15, ж.к. Люлин 3, бл. 327, вх. В, в отдел УТКР, ет. 4, ап. 10, стая 23.
Разяснения по проекта и преглед от заинтересуваните лица може да се осъществи в срока за изготвяне на писмените становища след предварителна заявка при арх. Мая Добрикова на тел. 02/9237-239, всеки работен ден от 9:00 ч. до 17:00 ч. и при арх. Яна Колева на тел. 02/9237-208, всеки работен ден от 9:00 ч. до 17:00 ч.
На 25.09.2023 г. от 17:00 ч., съгласно чл. 24 на НРНПОО, да се проведе заключителна обществена дискусия в Културен център „Люлин“ на адрес: гр. София, ж.к. Люлин 3, бул. „Захари Стоянов“, бл. 324-325П.

Обявлението, заедно със Заповед № РЛН23-РД09-281/24.08.2023 г. на кмета на район „Люлин“-СО, са поставени на информационното табло за съобщения на партера в сградата на районната администрация на адрес: бул. „Захари Стоянов“ №15, на интернет страницата на СО – Район „Люлин“: https://www.lyulin.bg/ за сведение.


КМЕТ НА РАЙОН ЛЮЛИН:
ИНЖ. МИЛКО МЛАДЕНОВ​​​​​

24.08.2023