Многопрофилна болница за активно лечение „Княгиня Клементина-София“ ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на търговски обект „Кафе” с обща застроена площ от 125,98 кв.м.

МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ „КНЯГИНЯ КЛЕМЕНТИНА-СОФИЯ“ ЕАД
 

На основание чл.27, ал.3 във вр. с чл. 22  от Наредба за общинските лечебни заведения и Решение № 313  от 28.03.2023 г. на Изпълнителния директор на МБАЛ „Княгиня Клементина-София“ ЕАД,

ОБЯВЯВА  КОНКУРС ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ОБЕКТ

за срок от 3 години

  1. Описание на обекта на конкурса:

Търговски обект „Кафе”, с обща застроена площ от 125, 98кв.м., представляващ две помещения / ”кафе” – 81.41кв.м. и „магазин” 44,57кв.м./, находящ се на партерен етаж в болничен комплекс на МБАЛ „Княгиня Клементина-София“ ЕАД - гр. София, бул. „Генерал Николай Г. Столетов” № 67А.

  1. Началната минимална месечна наемна  цена – 1100 ( хиляда и сто) лева.
  2. Срокът на наемното правоотношение е 3 (три) години.
  3. Конкурсната документация се предоставя в „Деловодство“  на първи етаж до главен вход в сградата на „МБАЛ Княгиня Клементина-София“ ЕАД, находяща се в  гр. София, бул. „Генерал Николай Г. Столетов” № 67А., след заплащане на цената в стая „Каса”, всеки работен ден до 16:00 ч.
  4. Цената на един комплект КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЯ е 120 (сто и двадесет) лева.
  5. Оглед на помещенията може да се извършва всеки работен ден от 09:00 до 15:00 часа до 22.05.2023 г., в сградата на„МБАЛ Княгиня Клементина-София“ ЕАД , след представен документ за закупена документация. Достъпът се осигурява от техническо лице - Сашка Ценкова- 0879594254.
  6. Депозит за участие в конкурса- 300 лева (триста лв.) с  включен ДДС. Депозитът се внася в срок до 22.05.2023 г. от 09:00 до 16:00 часа в брой в касата на „МБАЛ Княгиня Клементина-София“ ЕАД или чрез банков превод.
  7. Документи за участие в конкурса се подават най-късно до 22.05.2023 г. в стая „Канцелария” на „МБАЛ Княгиня Клементина-София“ ЕАД.

Адрес на обекта: „МБАЛ Княгиня Клементина-София“ ЕАД, гр. София, бул. „Ген. Столетов”, №67А.

Банкова сметка на „МБАЛ Княгиня Клементина-София“ ЕАД за внасяне на депозит:

Банка: ОБ –АД, бул. "Мария Луиза" № 88

IBAN: BG 11 SOMB 91301027523002

BIC: SOMBBGSF

ДАТА НА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСА: 23.05.2023 г., 12.30 ч.;

Дата на провеждане на повторен конкурс при липса на участници: 23.06.2023 г.,12:30 ч.

За допълнителна информация: тел. 02/926 82 35

09.05.2023