Многопрофилна болница за активно лечение „Княгиня Клементина-София“ ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на кабинет „социални дейности” с обща площ 21,44 кв.м. за извършване на дейност, неконкурираща дейностите на лечебното заведение

МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ „КНЯГИНЯ КЛЕМЕНТИНА-СОФИЯ“ ЕАД

 

На основание чл.27, ал.3 във вр. с чл. 22  от Наредба за общинските лечебни заведения и Решение № 421  от 04.05.2023 г. на Изпълнителния директор на МБАЛ „Княгиня Клементина-София“ ЕАД,

ОБЯВЯВА
КОНКУРС ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ОБЕКТ за срок от 3 години

  1. Описание на обекта на конкурса:

Кабинет  „социални дейности”, с обща площ 21,44 кв.м, находящ се на 1-ви етаж в болничен комплекс на МБАЛ „Княгиня Клементина-София“ ЕАД - гр. София, бул. „Генерал Николай Г. Столетов” № 67А, за извършване на дейност, неконкурираща дейностите на лечебното заведение.

  1. Началната минимална месечна наемна  цена – 300 ( триста) лева.
  2. Срокът на наемното правоотношение е 3 (три) години.
  3. Конкурсната документация се предоставя в „Деловодство“  на първи етаж до главен вход в сградата на „МБАЛ Княгиня Клементина-София“ ЕАД, находяща се в  гр. София, бул. „Генерал Николай Г. Столетов” № 67А., след заплащане на цената в стая „Каса”, всеки работен ден до 16:00 ч.
  4. Цената на един комплект конкурсна документация е 120 (сто и двадесет) лева.
  5. Оглед на помещението може да се извършва всеки работен ден от 09:00 до 15:00 часа до 22.05.2023 г., в сградата на„МБАЛ Княгиня Клементина-София“ ЕАД , след представен документ за закупена документация. Достъпът се осигурява от техническо лице - Сашка Ценкова- 0879594254.
  6. Депозит за участие в конкурса- 300 лева (триста лв.) с  включен ДДС. Депозитът се внася в срок до 22.05.2023г. от 09:00 до 16:00 часа в брой в касата на „МБАЛ Княгиня Клементина-София“ ЕАД или чрез банков превод.
  7. Документи за участие в конкурса се подават най-късно до 22.05.2023 г. в стая „Канцелария” на „МБАЛ Княгиня Клементина-София“ ЕАД.

Адрес на обекта: „МБАЛ Княгиня Клементина-София“ ЕАД, гр. София, бул. „Ген. Столетов”, №67А.

Банкова сметка на „МБАЛ Княгиня Клементина-София“ ЕАД за внасяне на депозит:

Банка: ОБ–АД, бул. "Мария Луиза" № 88

IBAN: BG 11 SOMB 91301027523002

BIC: SOMBBGSF

ДАТА НА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСА: 23.05.2023 г., 13.00 ч.;

Дата на провеждане на повторен конкурс при липса на участници: 23.06.2023 г.,13:00 ч.

За допълнителна информация: тел. 02/926 82 35

09.05.2023