"ДКЦ V – София" ЕООД обявява конкурс за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на обособена част от недвижим имот (обект), на 1. етаж в сградата на "ДКЦ V – София" ЕООД, град София, ул. “Акад. Стефан Младенов“ № 8

   "ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР V – София" ЕООД (ДКЦ 5)
гр. София – 1700, р-н „Студентски”, ул. “Акад. Стефан Младенов”, № 8, тел: /02/ 903 59 49, e-mail: dcc5_sofia@abv.bg


І. Откривам конкурс за отдаване под наем за срок от  5 (пет) години на обособена част от недвижим имот (обект), на 1. етаж в сградата на  "ДКЦ V – София" ЕООД, град София, ул. “Акад. Стефан Младенов“ № 8. Обектът се състои от помещение № 21 и № 22, които се отдават заедно, със застроена площ 34,48 кв. м, заедно с 0,7388% ид. части от общите части на сградата, с площ от 29,87 кв. м от Схемата за разпределение на ДКЦ V.
    
ІІ. Описание на обекта: обектът се отдава под наем за осъществяване на пробовземане и медикодиагностични изследвания в пълната им гама в областта на Вирусология, Клинична химия, Клинична лаборатория, Микробиология и Паразитология, както и обработка и диагностична оценка на биопсични материали, в съответствие със законовите изисквания, като Наемодателят не осигурява на Наемателя апаратура, техника, оборудване, инструментариум, както и необходимите консумативи за дейността, които се осигуряват от Наемателя за срока на наемния договор. Разходите за ремонт на помещенията, доставка, монтаж и експлоатация на апаратура, оборудване, както и последващ демонтаж на същите са изцяло за сметка на Наемателя.
Наемателят осигурява  извършването на лабораторни изследвания на пациенти на "ДКЦ V – София" ЕООД и пациенти на други наематели както с направления по Здравна каса за медицински услуги, гарантирани от бюджета на НЗОК, така и платени, като цените на платените услуги са по ценоразпис на Наемателя, за което се сключва отделен договор, от този за наем.
Наемодателят не осигурява на Наемателя регистрация на пациентите. Същият следва за своя сметка да осигури регистрация на пациентите съгласно изискванията на НЗОК и НРД.
Всеки участник може да предложи само едно предложение (оферта) без възможност за варианти в офертата.
ІІІ. Началната месечна наемна цена на описания в т. І и т. ІІ обект е определена от независим, лицензиран експерт оценител, и се равнява  603,00 (шестстотин и три) лева без ДДС и 723,60 (седемстотин двадесет и три и 0,60) лева с ДДС. В посочената начална цена не са включени режийните разходи.  
ІV. Общи и специални условия на конкурса и изисквания към кандидатите.
Наемателят следва за своя сметка и отговорност да се снабди и поддържа всички необходими разрешения,  лицензии и сертификати за външна оценка и качество, свързани с извършвана от него дейност.
V. Време и начин за оглед на обекта: Лицата, желаещи да участват в конкурса, могат да извършат оглед на обекта всеки работен ден, до крайната дата за подаване на офертите, от 9:00 до 12:30 часа, като заявят предварително поне 1 работен ден по-рано това си желание пред г-жа Анелия Христова, представител от администрацията на Диагностично-консултативния център, с когото се извършва огледа.
VI. Списък на документите, които следва да бъдат представени от кандидатите – изложени в Раздел V от конкурсната документация.
VII. Размер и начин за плащане на таксата за получаване на документация за участие и мястото, където документацията може да се получи: Документацията може да бъде закупена от касата на “ДКЦ V – София “ ЕООД, гр. София – 1700,  р-н "Студентски", ул. “Акад. Стефан Младенов” № 8, от момента на публикуване на поканата в централен ежедневник до 12:00 часа на датата, предхождаща дата на провеждане на конкурса. Цената за закупуване на документацията е  40:00 (четиридесет) лева без ДДС или  48,00 (четиридесет и осем) лева с включен ДДС.
 VIII. Размер на депозита и условия за внасянето му: Депозитът за участие трябва да бъде внесен до  деня, предхождащ датата на провеждане на конкурса по банкова сметка на „Диагностично-консултативен център V – София” ЕООД в ОБЩИНСКА БАНКА АД: BIC: BG48SOMB91301017817001 или в касата на дружеството. Допуска се и представянето на оригинал на банкова гаранция. Размерът на депозита е  600,00 (шестстотин) лева.
ІХ Място, ден и час за провеждане на конкурса
Срокът за подаване на оферти за участие в конкурса е до 17:00 часа на  23.01.2023 г. Офертите се подават в запечатан непрозрачен плик в „Диагностично-консултативен център V – София” ЕООД, гр. София – 1700, р-н "Студентски", ул. “Акад. Стефан Младенов” № 8, отдел „Деловодство“. Офертите се подават лично от кандидата или от упълномощен негов представител.
Конкурсът започва от  14:00 ч.  на 24.01.2023 г.  в сградата на „Диагностично-консултативен център V – София” ЕООД, етаж 2, каб. 57.  На отварянето на офертите могат да присъстват участниците или техни упълномощени представители. Присъствието на участниците не е задължително и тяхното неявяване не спира провеждането на конкурса.
    
            
УПРАВИТЕЛ:  Д-р Вихрен Заяков

 

10.01.2023