Район „Лозенец“ обявява конкурс за отдаване под наем за срок от 5 години на част от имот – публична общинска собственост, за поставяне на преместваеми самостоятелни търговски и мобилни съоръжения (за продажба на безалкохолни напитки, пуканки и захарен памук) на територията на „Зоологическа градина – София“, м. „Зоопарк“, район „Лозенец“

20.03.2023

Столична община обявява търг с тайно наддаване за продажба на стояща, маркирана дървесина на корен – прогнозни количества, намираща се в горските територии, собственост на Столична община през 2023 г., в териториалния обхват на ТП „Държавно горско стопанство София” и „Държавно ловно стопанство – Витиня“

17.03.2023

„Спортна София – 2000” ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ полумасивна сграда на два етажа с площ от 77 кв. м, находящ се в гр. София, местност „Алеко”, парк „Витоша”

17.03.2023

Район „Кремиковци“ обявява конкурс за отдаване под наем на кабинети в сграда, находяща се на ул. „Стефан и Велко“ № 2, град Бухово, със специфично конкурсно предназначение – за здравни дейности, аптека, козметични и възстановителни процедури

17.03.2023

Район „Кремиковци“ обявява конкурс за отдаване под наем на кабинети в сграда, находяща се на ул. „28-ма“, кв. „Враждебна“, със специфично конкурсно предназначение – за здравни дейности, аптека, козметични и възстановителни процедури

17.03.2023

„ЛОЗАНА” ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на имоти

16.03.2023

Столична община открива публично оповестен конкурс № 6-СО-2023 г. за учредяване право на строеж, възмездно и за срок до 30 г., върху недвижим имот – частна общинска собственост

16.03.2023

Район "Възраждане" обявява процедура по провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на части от имоти – публична общинска собственост, находящи се на територията на района, представляващи помещения за осъществяване на ученическо столово и бюфетно хранене, за срок от три години

16.03.2023

„Топлофикация София“ ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на актив, собственост на Дружеството – част от северен технологичен комин 120 м, от кота +74,11 до кота +77,00 за разполагане на технологично оборудване за осъществяване на електронносъобщителни услуги

14.03.2023

„Топлофикация София“ ЕАД обявява търг за отдаване под наем на актив, собственост на Дружеството – самостоятелен обект в сграда, с идентификатор 68134.206.106.1.119 – за търговска дейност

14.03.2023