118. СУ “Акад. Людмил Стоянов”, район “Младост”, обявява процедура по провеждане на публично оповестен конкурс за осъществяване на ученическо столово и бюфетно хранене за срок от 5 (пет) години

05.04.2023

„ДКЦ XXX – София” ЕООД, обявява публично оповестен неприсъствен конкурс за отдаване под наем на имот – помещение, находящо се на първия етаж в сградата на „ДКЦ XXX – София” в ж.к. "Обеля 2", ул. „Кривините", със специфично конкурсно условие – за изложбена зала

05.04.2023

„ДКЦ VІ – София” ЕООД обявява конкурс за отдаване под наем на имот, собственост на „Диагностично-консултативен център VІ – София” ЕООД, находящ се в гр. София, ул. “Коньовица“ № 65, разположен на първи етаж и представляващ част от сграда, със специфично конкурсно условие – за аптека

03.04.2023

Столична община обявява конкурс № 9-СО-2023 г. за учредяване право на строеж, възмездно и безсрочно, върху недвижим имот, частна общинска собственост

03.04.2023

Столична община обявява конкурс № 8-СО-2023 г. за учредяване право на строеж, възмездно и безсрочно, върху недвижим имот, частна общинска собственост

03.04.2023

Район "Панчарево" обявява конкурс за отдаване под наем на лекарски кабинети, стоматологичен кабинет и лаборатория, находящи се в двуетажна сграда – здравно заведение, с идентификатор 44063.6226.3543.1 в с. Лозен

03.04.2023

Район „Илинден“ обявява конкурсна процедура за отдаване под наем на терен – частна общинска собственост, находящ се на територията на район „Илинден“, попадащ в УПИ II от кв. 178, кв. "Гевгелийски – 1995 г.“, предназначение – временен открит охраняем паркинг

03.04.2023

“Столичен електротранспорт” ЕАД обявява търг с тайно наддаване за продажба на скрап от черни метали и цветни метали

29.03.2023

Район „Връбница” обявява конкурс за отдаване под наем на терен, включващ поземлени имоти – частна общинска собственост, със специфично конкурсно условие – за открит склад

22.03.2023

Столична община обявява конкурс № 7-СО-2023 г. за отдаване под наем на имот – частна общинска собственост – сграда с идентификатор 68134.2816.2377.9 на един етаж, със застроена площ от 189 кв. м, разположена в поземлен имот с идентификатор 68134.2816.2377 по КККР на гр. София, район „Връбница“; със специфично конкурсно условие: за стопанска дейност

21.03.2023