“Столичен електротранспорт” ЕАД обявява търг с тайно наддаване за продажба на скрап от черни метали и цветни метали

27.03.2024

УПМБАЛ – София „Св. Йоан Кръстител” ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на следните части от недвижим имот – частна общинска собственост, находящи се в сградата на Университетска Първа МБАЛ – София „Св. Йоан Кръстител” ЕАД: по 1кв. м за поставяне на два кафе автомата и кабинет № 33 за извършване на медицинска дейност, за общо практикуващ лекар

27.03.2024

„Столичен автотранспорт” ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на: „Свободна площ от 440 кв. м в АП „Малашевци“ за провеждане на практическо обучение и изпити на кандидати за водачи на МПС“, за срок от три години

22.03.2024

„Топлофикация София” ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на актив – помещение с предназначение ведомствен бюфет в Централно управление, представляващ част от капитала (имуществото) на „Топлофикация София” ЕАД

19.03.2024

„Топлофикация София” ЕАД обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на актив – 30 кв. м площ от северен технологичен комин за разполагане на техническо оборудване за осъществяване на електронно-съобщителни услуги на територията на ТР "София Изток", представляващ част от капитала (имуществото) на "Топлофикация София" ЕАД

19.03.2024

„ДКЦ ХХХ – София” ЕООД обявява публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от три години на помещения

18.03.2024

„Софийски имоти” ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на имот

15.03.2024

"ДКЦ XIV – София" ЕООД, обявява публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от три години на четири помещения – кабинети, находящи се съответно на трети и първи етаж в сградата на Дружеството

14.03.2024

Район "Слатина" обявява конкурс за отдаване под наем на части от имот, публична общинска собственост, представляващ парк „Гео Милев“, за поставяне на преместваеми обекти (атракционни съоръжения)

11.03.2024

„ДКЦ VIII – София” ЕООД обявява конкурс за отдаване под наем на помещения в имот – частна общинска собственост

07.03.2024