Район "Панчарево" обявява, че продължава с 15 (петнадесет) дни срока за подаване на оферти за участие в публично оповестен конкурс за отдаване под наем на част от недвижим имот, находящ се в с. Кокаляне, ул. „Старата чешма“, ет. 3, представляващ самостоятелен обект за здравни и социални услуги – „За стоматологичен кабинет“

29.03.2022

Район „Илинден“ обявява конкурсна процедура за отдаване под наем на Общинската част от сграда – частна общинска собственост, с обща разгъната площ от 157,96 кв. м, с предназначение – за търговска дейност и офис, с административен адрес: район „Илинден“, ж.к. „Света Троица“, ул. „Цар Симеон“ № 263

28.03.2022

„ВТОРА МБАЛ – СОФИЯ” ЕАД, обявява конкурс за отдаване под наем на недвижими имоти за извършване на търговска дейност, предоставен и за управление на „Втора многопрофилна болница за активно лечение – София” ЕАД

28.03.2022

„Топлофикация София“ ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на активи, собственост на Дружеството

25.03.2022

Район "Надежда" обявява конкурс за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на обособена част от имот – частна общинска собственост, находящ се в гр. София, район "Надежда", кв. "Требич", ул. “Латин Колев“ № 29, представляваща помещения (кабинет и чакалня)

24.03.2022

Район "Люлин" обявява конкурс с предмет: "Организиране на ученическо столово хранене и ученическо бюфетно хранене в общинските училища на територията на район „Люлин“

23.03.2022

„Софийски имоти” ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на имоти на ул. “Царибродска”

18.03.2022

„Софийски имоти” ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на имоти

18.03.2022

Район „Лозенец“ удължава срока за подаване на оферти с 15 (петнадесет) дни за публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 5 години на части от терен – частна общинска собственост, находящ се в кв. 209, м. „Лозенец“, за поставяне на преместваемо съоръжение за бързо хранене и търговия по индивидуален проект

16.03.2022

„Пазари Юг” ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на: „Едноетажна административна сграда“ с обща площ от 131 кв. м, намираща се в район „Илинден“, местност „Западен парк“, кв. 1, парцел I, гр. София

15.03.2022