“Столичен електротранспорт” ЕАД обявява търг с тайно наддаване за продажба на скрап и тролейбуси за продажба на бройка

18.04.2022

Столична община открива публично оповестен конкурс № 6-СО-2022 за учредяване право на строеж, възмездно и безсрочно, върху недвижим имот, частна общинска собственост

14.04.2022

Район "Панчарево" обявява конкурс за: „Отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на имот – частна общинска собственост, находящ се в СО – район "Панчарево“, с. Казичене, ул. "Цар Борис III", представляващ самостоятелен обект – едноетажна сграда за търговия със специфично конкурсно условие: за книжарница“

13.04.2022

Район "Люлин" обявява удължаване на срока за участие в публично оповестен конкурс за отдаване под наем за ученическо столово и бюфетно хранене в 27. СУ „ Акад. Георги Караславов“

13.04.2022

Столична община открива публично оповестен конкурс за учредяване право на строеж, възмездно и безсрочно, върху недвижим имот, частна общинска собственост за магазини, подземни гаражи с МТЦ, хидрофор и трафопост, кв. 858, м. ж.к. "Вълчо Иванов“, район „Илинден“, за реализиране строителството на част от жилищен блок № 173 – секция I (вход „А“, стар блок 1), ж.к. „Света Троица“

11.04.2022

Район „Лозенец“ обявява конкурс за отдаване под наем на част от терен – публична общинска собственост, за разполагане на преместваем обект – павилион за търговия

07.04.2022

"Пазари Запад" ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на 2 (два) обекта – паркинги

06.04.2022

Район „Лозенец“ открива процедура по провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на части от недвижими имоти – публична общинска собственост, разположени в сградата на 35. СЕУ „Добри Войников“, с адрес: гр. София, ул. „Добри Войников“ № 16, както следва: за ученическо столово и бюфетно хранене

04.04.2022

Район „Искър“ обявява конкурс за отдаване под наем за срок до 5 (пет) години или до предприемане на действия за реализиране на ПУП на недвижим имот – публична общинска собственост, с предназначение – временен открит паркинг

01.04.2022

Район „Връбница” обявява конкурс за отдаване под наем на имот – частна общинска собственост – едноетажна сграда, с площ от 116 кв. м

01.04.2022