Конкурс за отдаване под наем на недвижими имоти, собственост на "ВиК" ЕАД гр. София в изпълнение на заповед № СОА20-РД09-3316/19.11.2020 г. на Кмета на СО

03.05.2022

Район „Лозенец“ обявява удължаването срока за приемане на оферти с 15 дни във връзка с конкурс: Отдаване под наем за срок от 5 години на части от недвижим имот – публична общинска собственост АОС № 4643/29.05.2003 г., разположени в сградата на 35. СЕУ „Добри Войников“, ул. „Добри Войников“ № 16

03.05.2022

"ДКЦ V – София" ЕООД обявява конкурс за отдаване под наем на помещение № 8.12, находящо се в сградата на "ДКЦ V – София" ЕООД, град София, ул. “Акад. Стефан Младенов“ № 8, с площ, както следва: 22,24 кв. м, заедно с 0,4193% ид.ч. от общите части на сградата, на 4-ти етаж

29.04.2022

"ДКЦ V – София" ЕООД обявява конкурс за отдаване под наем на площ от 02,00 (два) кв. м, находяща се в сградата на ДКЦ V – София ЕООД, град София, ул. “Акад. Стефан Младенов“ № 8

29.04.2022

"ДКЦ V – София" ЕООД обявява конкурс за отдаване под наем на помещение № 12.2, находящо се в сградата на ДКЦ V – София ЕООД, град София, ул. “Акад. Стефан Младенов“ № 8, с площ, както следва: 20,85 кв. м, заедно с 0,3872% ид.ч. от общите части на сградата, на 4-ти етаж

29.04.2022

"ДКЦ V – София" ЕООД обявява конкурс за отдаване под наем на помещение № 12.1, находящо се в сградата на ДКЦ V – София ЕООД, град София, ул. “Акад. Стефан Младенов“ № 8, с площ, както следва: 17,70 кв. м, заедно с 0,3287% ид.ч. от общите части на сградата, на 4-ти етаж

29.04.2022

"ДКЦ V – София" ЕООД обявява конкурс за отдаване под наем на помещение № 10.1, находящо се в сградата на ДКЦ V, ул. “Акад. Стефан Младенов“ № 8, с площ, както следва: 19,52 кв. м, заедно с 0,3681% ид.ч. от общите части на сградата, на 4-ти етаж

29.04.2022

„ДКЦ XXV – София" ЕООД обявява конкурс за отдаване под наем на помещения, съставляващи обособена част от недвижим имот (обект), намиращ се на I етаж, Блок ”С”

29.04.2022

„МБАЛ Княгиня Клементина – София“ ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на обекти

29.04.2022

„ДКЦ XXX – СОФИЯ” ЕООД обявява публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от три години на: Помещения представляващи кафене и сервизни помещения, част от имот находящ се в сутерена на сградата на XXX ДКЦ, кота-3, западна фасада на бл. В, CO – район „Връбница“, ж.к. „Обеля“-2, ул, 108-ма

29.04.2022