Район „Лозенец“ удължава срока за подаване на оферти с 15 (петнадесет) дни за публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 5 години на части от терен – публична общинска собственост – за разполагане на преместваемо съоръжение (павилион) по типов проект за търговска дейност на територията на район „Лозенец“

13.05.2022

Район „Нови Искър“ обявява конкурс за отдаване под наем за срок от 5 години на терени в с. Мировяне за разполагане на 2 броя преместваеми обекти за търговски и обслужващи дейности – павилиони

12.05.2022

„ДКЦ XVII – СОФИЯ“ ЕООД обявява откриване на процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за временно и възмездно ползване под наем на помещение за аптека – първи етаж, състоящо се от 69,64 кв. м

11.05.2022

Район „Илинден“ продължава конкурсната процедура за отдаване под наем на общинската част от сграда с идентификатор 68134.1203.917.10 – частна общинска собственост, с обща разгъната площ от 157,96 кв. м, с адрес: ж.к. „Света Троица“, ул. „Цар Симеон“ № 263

10.05.2022

"Столичен електротранспорт" ЕАД обявява конкурс за отдаване на обекти под наем за срок от 3 години

10.05.2022

Район „Връбница” обявява конкурс за отдаване под наем на имот – частна общинска собственост – едноетажна сграда с площ от 116 кв. м, като изменя срока за подаване на документи, както и деня и часа за разглеждане и оценяване на предложенията в конкурс, обявен на 01.04.2022 г.

09.05.2022

Столична община обявява публично оповестен конкурс за учредяване право на строеж, възмездно и безсрочно, върху недвижим имот – частна общинска собственост

05.05.2022

"ДКЦ 14 – СОФИЯ" ЕООД обявява публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от три години на следните две помещения: помещение-зала и помещение-кабинет № 8, находящи се съответно в сутерена и на първи етаж в сградата на дружеството – гр. София, ул. "Д-р Ст. Сарафов" № 7

05.05.2022

„Топлофикация София“ ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на сграда, находяща се на ул. „История Славянобългарска” № 6, район "Сердика", с предназначение – за автосервиз

04.05.2022

„Топлофикация София“ ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на актив, собственост на Дружеството

04.05.2022