Район „Кремиковци” обявява конкурс за отдаване под наем на имоти – публична общинска собственост, представляващ реална част от сграда, със специфично конкурсно предназначение: за офис

25.05.2022

Район „Кремиковци” обявява конкурс за отдаване под наем на имоти – публична общинска собственост, представляващ реална част от сграда, със специфично конкурсно предназначение: за монтаж на телекомуникационни съоръжения

25.05.2022

„ДКЦ ХХ – София” ЕООД обявява конкурс за отдаване под наем на кабинети, находящи се в сградата на центъра

19.05.2022

"ДКЦ XVI – София" ЕООД обявява конкурс за отдаване под наем на помещение,намиращо се в сградата на "ДКЦ XVI – София" за срок от три години, за лекарски кабинет

18.05.2022

Столична община обявява: „Търг № 04-СО-2022 с явно наддаване за продажба на движими вещи – отпадъци, предвидени за образуване в резултат от дейности по третиране на битови отпадъци по смисъла на Закона за управление на отпадъците, извършвани в инсталациите и съоръженията на Столична община“

18.05.2022

Столична община обявява публично оповестен конкурс № 7-СО-2022 за учредяване на срочно и безвъзмездно право на строеж върху недвижим имот – публична общинска собственост, находящ се в гр. София, район „Младост“

18.05.2022

Район „Нови Искър“ обявява конкурс за отдаване под наем за срок от 5 години на част от имот, публична общинска собственост, представляващ лекарски кабинет с манипулационна, находящ се в с. Доброславци

18.05.2022

Столична община обявява публичен търг с явно наддаване № 3-СО-2022 за продажба на правото на собственост върху общински незастроен имот, находящ се на територията на район „Нови Искър“, с. Локорско, ул. „Ненко Колев“ № 7

16.05.2022

Район „Банкя" обявява конкурс с предмет: "Отдаване под наем за срок от 10 (десет) години на част от имот – частна общинска собственост, актуван с АОС № 1403/02.12.2015 г. на CO – район „Банкя", находящ се в гр. Банкя, кв. "Градоман", ул. „Цар Симеон" № 144, представляваща помещения с площ 122 кв. м и тераси с площ 46 кв. м от сграда

16.05.2022

Район "Искър" обявява процедура за публично оповестен конкурс за отдаване под наем на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ реална част от УПИ VII, кв. 6, м. „Комуникационна връзка” между ж.к. „Дружба – 1 ч.” и ж.к. „Дружба – 2 ч.”, АОС 1420/13.11.2013 г., с предназначение „временен открит паркинг“

16.05.2022