Район "Панчарево" обявява продължение с 15 дни, считано от 11.05.2023 г. до 25.05.2023 г., срока за подаване на оферти за участие в конкурс за: отдаване под наем на лекарски кабинети и лаборатория, находящи се в двуетажна сграда – здравно заведение с идентификатор 44063.6226.3543.1 в с.Лозен

11.05.2023

Район „Нови Искър“ обавява публично оповестен конкурс с предмет: „Отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на част от недвижим имот-публична общинска собственост, помещение за офис, находящо се в административна сграда – кметство с. Житен, район „Нови Искър“

09.05.2023

Многопрофилна болница за активно лечение „Княгиня Клементина-София“ ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на кабинет „социални дейности” с обща площ 21,44 кв.м. за извършване на дейност, неконкурираща дейностите на лечебното заведение

09.05.2023

Многопрофилна болница за активно лечение „Княгиня Клементина-София“ ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на търговски обект „Кафе” с обща застроена площ от 125,98 кв.м.

09.05.2023

"ДКЦ 14 – София" ЕООД, обявява публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от три години на три помещения, находящи се съответно в сутерена и на трети етаж в сградата на Дружеството – гр. София, ул. "Д-р Ст. Сарафов" № 7

03.05.2023

Район "Овча купел" обявява конкурс за отдаване под наем на части от имот, публична общинска собственост, представляващи плувен басейн разположен в сграда с идентификатор 68134.4334.9406.2, находящи се на първия етаж на самостоятелен спортен комплекс в сградата на 88 СУ Димитър Попниколов

03.05.2023

"ДКЦ 14-СОФИЯ" ЕООД обявява публично оповестен конкурс за отдаване под наем на три помещения-кабинети, находящи се съответно на първи, трети и четвърти етаж в сградата на дружеството

30.04.2023

Район „Връбница” обявява конкурс за отдаване под наем на нежилищен имот – частна общинска собственост, представляващ сграда - помещение към трафопост, със застроена площ от 54 кв. м., с. Волуяк, район „Връбница“

28.04.2023

”Метрополитен„ ЕАД – Столична община обявява конкурси за отдаване под наем на търговски обекти от първа, втора и трета линия

28.04.2023

Район „Подуяне” обявява конкурс за отдаване под наем на нежилищни имоти – частна общинска собственост на територията на район „Подуяне” за извършване на търговска дейност

28.04.2023