Район "Искър" обявява конкурс за отдаване под наем на части от имоти, публична общинска собственост, за осъществяване на ученическо столово и бюфетно хранене

22.07.2022

„Софийски имоти” ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на офис, подземен гараж и павилион

22.07.2022

Район „Витоша“ обявява публично оповестен конкурс с предмет: "Отдаване под наем на недвижим имот – публична общинска собственост, представляващ сграда – работилница, находящ се на ул. „Симеон Радев“ № 31", специфично конкурсно условие: за производствена и търговска дейност

21.07.2022

Район „Сердика” обявява публично оповестен конкурс с предмет: „Отдаване под наем на общински имот – терен и прилежащи сгради – частна общинска собственост - терен и прилежащи сгради със специфично конкурсно условие: за детски център с игрище за минифутбол

20.07.2022

Район "Искър" обявява процедура за публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на недвижим имот – публична общинска собственост

15.07.2022

“Столичен електротранспорт” ЕАД обявява конкурс за предоставяне за временно възмездно ползване на площ, представляваща външни части на трамвайни мотриси, собственост на дружеството, за осъществяване на реклама

13.07.2022

Университетска Първа МБАЛ – София „Св. Йоан Кръстител” ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на части от недвижим имот – частна общинска собственост – помещение (бърза закуска – кафе), кабинет № 22, кабинет № 27 и кабинет № 42А за извършване на медицинска дейност

13.07.2022

Район "Витоша" обявява публично оповестен конкурс за отдаване под наем на недвижим имот, представляващ едноетажна сграда (бирария „Елените“), находяща се в Природен парк „Витоша“, местност Златните мостове със специфично конкурсно условие – заведение за бързо хранене – „фаст-фууд“

11.07.2022

„Втора МБАЛ – София” ЕАД, обявява конкурс за отдаване под наем на недвижими имоти за извършване на търговска дейност, предоставен и за управление на „Втора многопрофилна болница за активно лечение – София” ЕАД, с предназначение за извършване на търговска дейност

10.07.2022

Район "Триадица" обявява удължаване на срока за подаване на оферти с 15 дни във връзка с конкурс, с предмет: "Отдаване под наем на части от недвижим имот – публична общинска собственост, представляващ триетажна сграда на Първа стоматологична поликлиника (Дентален център)" – кабинети

05.07.2022