„Пазари Изток” ЕАД обявява публично оповестен конкурс за учредяване право на строеж за изграждане (проучване, проектиране и изпълнение) на многофамилна жилищна сграда

10.08.2022

Район „Връбница” обявява конкурс за отдаване под наем на части от имот – частна общинска собственост за разполагане на 1/един/ брой павилион , находящ се в ж. к. „Връбница-1“, бл. 501 със специфично конкурсно условие – за продажба на цветя

08.08.2022

Район „Сердика” обявява публично оповестен конкурс с предмет: „Отдаване под наем на нежилищни имоти – сгради – частна общинска собственост – едноетажни сгради"

08.08.2022

Район „Нови Искър“ обявява удължаване на срока за закупуване на конкурсна документация и подаване на офертни предложения за конкурс за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на стоматологичен кабинет, с. Войнеговци“

05.08.2022

Столична община открива търг с явно наддаване № 5-СО-2022 г. за сключване на договор за продажба на движими вещи – отпадъци

04.08.2022

Район „Връбница” обявява конкурс за отдаване под наем на части от имот – публична общинска собственост– помещения (манипулационни)

03.08.2022

Район „Връбница” обявява конкурс за отдаване под наем на части от имот – публична общинска собственост

03.08.2022

„Пазари Изток” ЕАД обявява публично оповестен конкурс за отдаване под наем на недвижим имот (незастроен терен), находящ се в р-н “Студентски”, ул. “Акад. Стефан Младенов” със специфично предназначение: за детска площадка, преместваеми обекти за търговски и обслужващи дейности (павилиони), временен открит паркинг, площадка за автомивка с монтаж на инсталации, съоръжения и уредби

03.08.2022

Столична община обявява конкурс № 12-СО-2022 г. за учредяване право на строеж, възмездно и безсрочно, върху недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в гр. София, Район "Възраждане", ул. "Осогово" № 33

01.08.2022

“Столичен електротранспорт” ЕАД обявява търг с тайно наддаване за продажба на скрап от черни метали и цветни метали

28.07.2022