Район „Сердика“ обявява конкурс с предмет: „Отдаване под наем на лекарски кабинети – частна общинска собственост, находящи се на територията на СО – район „Сердика“

19.08.2022

Район „Илинден“ обявява конкурс за отдаване под наем за срок от 5 години на части от недвижим имот – публична общинска собственост, разположени в сградата на 3. СУ „Проф. Марин Дринов“, ж.к. „Света Троица“ ул. „Хайдут Сидер“ № 12

19.08.2022

“Столичен електротранспорт” ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на помещение, столова, сграда и павилион

19.08.2022

"Метрополитен" ЕАД обявява търг с явно наддаване за продажба на 260 ± 1% тона, от които 250 тона релси и 10 тона стрелкови части

19.08.2022

Столична община обявява търг с тайно наддаване за продажба на стояща, маркирана дървесина на корен – прогнозни количества, намираща се в горските територии, собственост на Столична община през 2022 г., в териториалния обхват на ТП „Държавно горско стопанство София” и „Държавно ловно стопанство – Витиня“, в района на действие на Регионална дирекция по горите – София, съгласно условията на...

18.08.2022

Първа МБАЛ – София „Св. Йоан Кръстител” ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на част от недвижим имот – частна общинска собственост – кабинет № 24, за извършване на медицинска дейност

16.08.2022

Район „Искър” удължава срока за подаване на офертни предложения за публично оповестен конкурс за отдаване под наем на терени за столово и бюфетно хранене в общински училища

15.08.2022

„Столичен автотранспорт” ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на „Помещение с обща площ 14,60 кв. м, находящо се в административната сграда на “Столичен автотранспорт” ЕАД, автобусно поделение „Земляне”, гр. София, ул. „Житница” № 21”

12.08.2022

“Столичен електротранспорт” ЕАД обявява конкурс за предоставяне за временно възмездно ползване на площ, представляваща външни части на трамвайни мотриси, собственост на “Столичен електротранспорт” ЕАД – за осъществяване на реклама

10.08.2022

Район „Оборище“ обявява конкурс за отдаване под наем нежилищни имоти, частна общинска собственост, представляващи кабинети с предназначение за медико-социални дейности в сграда с идентификатор 68134.404.96.26.1, с площ 730,62 кв. м, находяща се в гр. София, Район „Оборище“, бул. „Генерал Данаил Николаев“ № 26, ет. 1“

10.08.2022