Район "Панчарево" обявява конкурс за отдаване под наем на част от имот - публична общинска собственост със специфично конкурсно условие: „за лекарски кабинет за общопрактикуващ лекар“

01.09.2022

Район „Нови Искър“ обявява конкурс с предмет: „Отдаване под наем на част от недвижим имот-публична общинска собственост, за срок от 5 /пет/ години, за осъществяване на дейности по ученическо бюфетно хранене в 160 ОУ „Кирил и Методий“ – с. Чепинци, район „Нови Искър“

31.08.2022

„Втора МБАЛ – София” ЕАД обявявa конкурс за отдаване под наем на недвижими имоти за извършване на търговска дейност, предоставени за управление на "Втора многопрофилна болница за активно лечение – София" ЕАД

29.08.2022

„Софийски имоти” ЕАД обявява конкурс за от даване под наем на имоти

26.08.2022

„Заводпроект” ЕООД обявява конкурс за отдаване под наем на имоти

26.08.2022

Район „Кремиковци“ обявява конкурс за отдаване под наем на имоти частна общинска собственост - земеделски земи с начин на трайно ползване: ниви, находящи се на територията на район „Кремиковци“

25.08.2022

Район „Кремиковци“ обявява конкурс за отдаване под наем на имоти – частна общинска собственост, находящи се на територията на район „Кремиковци“ – за склад

25.08.2022

Район „Искър“ удължава срока за подаване на офертни предложения за публично оповестен конкурс за отдаване под наем на: 68. СУ – Стоматологичен кабинет – нежилищен обект, обособена част от имот – публична общинска собственост, представляваща помещение (стоматологичен кабинет), находящо се в гр. София, район „Искър“, ж.к. „Дружба“ – II ч., бул. „Проф. Цветан Лазаров“ № 122, на първия етаж в...

23.08.2022

Район „Красна поляна” обявява конкурс за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на имот - публична общинска собственост със специфично конкурсно условие - за склад, складова дейност

19.08.2022

„Софийски имоти” ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на имоти

19.08.2022