Район "Овча купел" обявява публично оповестен конкурс за отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост, находяща се в сградата на 88. СУ “Димитър Попниколов”, гр. София, ж.к. „Овча купел“, ул. „Димитър Попниколов“ № 7, с площ 510,00 кв. м, обособен за спортни дейности, за срок от 5 (пет) години

12.09.2022

Район "Люлин" обявява конкурс за отдаване под наем на части от недвижими имоти – публична общинска собственост за поставяне на преместваеми съоръжения за срок от 5 (пет) години

12.09.2022

Университетска Първа МБАЛ – София „Св. Йоан Кръстител” ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на части от недвижим имот – частна общинска собственост – кабинет № 24 и кабинет № 36 за извършване на медицинска дейност

08.09.2022

Район "Средец" обявява конкурс № 3/08.09.2022 г. за отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост, находящ се на територията на Столична община – район „Средец“, представляващ помещение за ученическо хранене – стол, с полезна площ (ПП) 222,92 кв. м, разположено в сградата на 12. СУ „Цар Иван Асен II”

08.09.2022

Район "Витоша" обявява публично оповестен конкурс за отдаване под наем на части от имот – публична общинска собственост, представляващи помещения за ученическо столово хранене – ученически стол (кухня, столова, миялно помещение, разливно помещение, три склада за зеленчуци, сух склад и помощно помещение, тоалетна към кухненския блок) и ученически бюфет, с обща площ от 228 кв. м, находящи се на...

08.09.2022

„Пазари Изток” ЕАД, гр. София, обявява конкурс за отдаване под наем на търговски обекти (павилиони, магазини, мазета), находящи се на пазари „Ситняково“, „Слатина“, „Подход към ТУ“, „Римска стена“, „Пред бл. 58 – "Студентски град“, „Сребърна“ и дървени халета зад ИСК на УНСС

08.09.2022

„Пазари Изток” ЕАД, гр. София, обявява конкурс за отдаване под наем на терени, предназначени за извършване на търговска дейност, находящи се на пазар „Павлово“ и в район „Студентски“

08.09.2022

„Пазари Изток” ЕАД, гр. София, обявява конкурс за отдаване под наем на маси за сергийна търговия, находящи се на пазари „Пред бл. 58 – "Студентски град“, „Слатина”, „Павлово”, „Симеоново”, „Сребърна” и „Драгалевци”

08.09.2022

„Втора САГБАЛ Шейново” ЕАД обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на помещение за извършване на административни дейности с площ от 30 кв. м, находящо се в двора на „Втора САГБАЛ Шейново” ЕАД, гр. София, ул. ”Шейново” № 19

01.09.2022

Район „Сердика“ обявява удължаване с 15 (петнадесет) календарни дни подаване на оферти за участие в конкурс с предмет: „Отдаване под наем на нежилищен имот – терен и прилежащи сгради – частна общинска собственост, находящ се на територията на СО – район „Сердика”

01.09.2022