Район „Витоша“ обявява процедура по провеждане на конкурс за отдаване под наем на части от имот – публична общинска собственост, находящ се на територията на Столична община, район „Витоша“, кв. "Павлово", ул. „Симеон Радев“ № 31, представляващи помещения за ученическо столово хранене – ученически стол, сервизни помещения и ученически бюфет на 5. ОУ „Иван Вазов“

16.09.2022

Район „Витоша“ обявява конкурс за отдаване под наем на части от имот – публична общинска собственост, находящ се на територията на Столична община, район „Витоша“, кв. "Драгалевци", ул. „Бела Дона“ № 1, представляващи помещения за ученическо столово хранене – ученически стол, ученически бюфет и сервизни и кухненски помещения на 50. ОУ „Васил Левски“

16.09.2022

Район „Връбница” обявява конкурс за отдаване под наем на имот – частна общинска собственост – сграда на един етаж, със застроена площ от 189 кв. м, за стопанска дейност

16.09.2022

Район „Връбница” обявява конкурс за отдаване под наем на имот – публична общинска собственост, бивша сграда – „Здравна служба“, за здравни дейности, козметични и възстановителни процедури

16.09.2022

Район „Връбница” обявява конкурс за отдаване под наем на части от имот – частна общинска собственост“ – терен с площ от 20,00 кв. м, за разполагане на 1 (един) брой павилион, находящ се в ж.к. „Връбница-1“, бл. 501

15.09.2022

Район „Връбница” обявява конкурс за отдаване под наем на части от имот – публична общинска собственост“, като изменя срока за подаване на документи, както и деня и часа за разглеждане и оценяване на предложенията в конкурс за отдаване под наем на имот – публична общинска собственост, обявен с обява от 03.08.2022 г. на район „Връбница“

14.09.2022

Район „Сердика“ обявява удължаване с 15 (петнадесет) календарни дни подаване на оферти за участие в конкурс, с предмет: „Отдаване под наем на нежилищни имоти – сгради – частна общинска собственост, находящи се на територията на СО – район „Сердика”

14.09.2022

"Медицински център" XXXI ЕООД обявява търг за отдаване под наем на обекти в сградата на Медицинския център

13.09.2022

„Топлофикация София“ ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на актив, собственост на Дружеството

13.09.2022

Район "Овча купел" обявява публично оповестен конкурс за отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост, находяща се в сградата на 88. СУ “Димитър Попниколов”, гр. София, ж.к. „Овча купел“, ул. „Димитър Попниколов“ № 7, с площ 510,00 кв. м, обособен за спортни дейности, за срок от 5 (пет) години

12.09.2022