ПСАГБАЛ "Света София" ЕАД обявява публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 3 (три) години на част от недвижим имот – 2,00 кв. м, за поставяне на терминално устройство ATM (банкомат)

28.09.2022

,ДКЦ XVII – СОФИЯ" ЕООД обявява откриване на процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за временно и възмездно ползване под наем на помещение за аптека

28.09.2022

Район „Изгрев“ обявява публично оповестен конкурс с предмет: „Отдаване под наем на свободни нежилищни имоти – частна общинска собственост, находящи се на територията на СО – район „Изгрев“

28.09.2022

Район „Подуяне” обявява конкурс за отдаване под наем на помещения – публична общинска собственост, представляващи част от полуподземния етаж (ученически стол) в училищната сграда на 95. СУ „Проф. Ив. Шишманов”, които включват зала за хранене, кухненски блок и миялно помещение

27.09.2022

Район „Лозенец“ обявява конкурс за отдаване под наем за срок от 5 години на част от имот – частна общинска собственост, находящ се на бул. „Черни връх“ № 41, представляващ ПИ, за разполагане на преместваем обект – заведение за бързо хранене

27.09.2022

„Софийски имоти” ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на имоти

27.09.2022

Район „Сердика“ обявява удължаване с 15 (петнадесет) календарни дни на крайния срок за подаване на оферти за участие в конкурс с предмет: „Отдаване под наем на нежилищен имот – лекарски кабинети – частна общинска собственост, находящи се на територията на СО – район „Сердика”

26.09.2022

Столична община обявява публичен търг с явно наддаване № 6-СО-2022 г. за продажба на правото на собственост върху общински незастроен имот, находящ се на територията на район „Нови Искър“, с. Негован, ул. „Искърска“ № 44, с площ от 683,00 (шестстотин осемдесет и три) кв. м и идентификатор 51250.5714.201

21.09.2022

Район „Нови Искър“ обявява удължаване на срока за подаване на оферти за участие в конкурс с предмет: „Отдаване под наем на част от недвижим имот-публична общинска собственост, за срок от 5 /пет/ години, за осъществяване на дейности по ученическо бюфетно хранене в 160 ОУ „Кирил и Методий“ – с. Чепинци, район „Нови Искър“

21.09.2022

Район „Илинден“ обявява конкурсна процедура за отдаване под наем на части от имот – терен публична общинска собственост, с площ от 170,00 кв. м, за разполагане на павилион с модулна конструкция

21.09.2022