Район „Сердика“ обявява публично оповестен конкурс с предмет: „Отдаване под наем на нежилищен имот – терен – частна общинска собственост, представляващ терен със специфично предназначение: за открит склад

12.10.2022

Район „Красна поляна” обявява процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на част от нежилищен имот – пубична общинска собственост, находящ се на бул. ’’Александър Стамболийски” № 186, м. ’’Разсадника – Бежанци”, кв. 56, представляващ част от четириетажна сграда, със специфично конкурсно условие – за медицински център и клинична лаборатория

11.10.2022

Район "Панчарево" обявява, че продължава с 15 (петнадесет) дни срока за подаване на оферти за участие в публично оповестен конкурс за отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост, находящ се в с. Кокаляне, ул. „Старата чешма“, ет. 2, със специфично конкурсно условие: „за лекарски кабинет за общопрактикуващ лекар“

10.10.2022

„Водоснабдяване и канализация” ЕАД – София, открива процедура за провеждане на конкурс за отдаване под наем на недвижими имоти, собственост на “ВиК” ЕАД – София

05.10.2022

Район "Кремиковци" обявява конкурс за отдаване под наем на магазин с площ 13,00 кв. м, представляващ сграда, находяща се в в кв. "Враждебна“, бул. „Ботевградско шосе“, частна общинска собственост, със специфично конкурсно условие: обект за търговия с нехранителни стоки

04.10.2022

Район „Кремиковци“ обявява конкурс за отдаване под наем на магазин, находящ се в част от спортна сграда, находяща се на ул. „Ангел Маджаров“ № 31

04.10.2022

Университетска Първа МБАЛ – София „Св. Йоан Кръстител" ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на части от недвижим имот – частна общинска собственост – кабинети с номера: 28, 30, 35 и 42 за общо практикуващи лекари и кухненско помещение

03.10.2022

86. ОУ „Свети Климент Охридски” обявява конкурс за отдаване под наем на част от имот, публична общинска собственост, за осъществяване на ученическо столово и бюфетно хранене

30.09.2022

Район „Лозенец“ обявява конкурс за отдаване под наем на част от нежилищен имот – частна общинска собственост, находящ се на бул. „Черни връх“ № 27, гр. София, включващ ресторант, склад в приземен етаж и градина към ресторанта в част от общински поземлен имот – за ресторант с лятна градина

30.09.2022

„Столичен автотранспорт” ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на: „Свободна площ от 375 кв. м на партерния етаж в административната сграда на АП „Дружба“ за търговска дейност – производство на хранителни изделия“

30.09.2022